Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Transparent
 
 

Legislatíva (VZN)

Roky


 

Aktuálny rok 2008

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia

Schválené: 26.3.2008

Vyhlásené: 27.3.2008

Účinnosť: 10.4.2008

Platné do: 31.12.2016

Nahradené: VZN 10/2016

Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch, podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.


PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA


Čl. 1
Účel nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie upravuje náležitosti oznámenia a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia /ďalej len MZZO/ vrátane vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorým poplatok nebude mesto Topoľčany vyrubovať a vyčlenenie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ktorých prevádzkovateľov sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť.

Čl. 2
Základné pojmy

1. Znečisťujúca látka je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie, okrem látok, ktorých uvádzanie do životného prostredia je upravené osobitným predpisom.

2. Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia sú ¹ :

a) Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW, ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja znečisťovania.³
Zdroj znečisťovania je vymedzený ako súhrn všetkých zariadení a činností v rámci funkčného celku a priestorového celku.

b) Pohyblivé zariadenia so spaľovacími alebo inými hnacími motormi, ktoré znečisťujú ovzdušie.

c) Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať malý zdroj znečisťovania ovzdušia.¹

 

 

 


DRUHÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA


Čl. 3
Povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia


1. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia za podmienok ustanovených v zákone.¹

2. Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia sú povinní :²

a) oznámiť každoročne do 15. februára príslušného kalendárneho roka mestu Topoľčany za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľov palív, surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení /vzor tlačiva je prílohou tohto VZN/
b) platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom v súlade s rozhodnutím mesta Topoľčany
c) oznámiť mestu Topoľčany zánik, resp. zmenu prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia do 15 dní odo dňa zániku, resp. zmeny a zároveň oznámiť údaje, potrebné pre výpočet poplatku za obdobie príslušného roka, v ktorom malý zdroj prevádzkoval

3. Povinnosť platiť poplatok a podávať oznámenie v zmysle ods. 2 sa nevzťahuje :

a) na prevádzkovateľov MZZO, v ktorých sa spaľuje zemný plyn
b) na prevádzkovateľov stacionárnych spaľovacích zariadení, v ktorých sa ročne spáli menej palív ako je uvedené v Čl. 4 ods. 3
c) na fyzické osoby, ktoré prevádzkujú MZZO s tepelným príkonom do 50 kW, ak sa taký zdroj pravidelne nepoužíva na výkon podnikateľskej činnosti. Pravidelnosť podnikania treba chápať tak, že bez použitia zdroja sa nedá táto činnosť vykonávať, pričom perióda jeho používania môže byť rôzne dlhá.
d) na MZZO, ktoré prevádzkuje mesto Topoľčany a na MZZO školských a predškolských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto Topoľčany.

4. Mesto Topoľčany preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a surovín, vydá rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku a termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky dotýkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja. Na konanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

 

 

 

 

 

TRETIA ČASŤ
POPLATKY A POKUTY

Čl. 4
Sadzba poplatku

1. Poplatok pre každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia sa určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do 20 000,- Sk, na základe údajov oznámených podľa Čl. 3 odseku 2 tohto nariadenia úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe paliva a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.²

2. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje na území mesta.

3. Poplatok prevádzkovateľa zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom do 0,3 MW je 100,- Sk, ak za obdobie uplynulého roka spálil minimálne .

a) 0,75 t hnedého uhlia
b) 1,25 t čierneho uhlia, koksu, dreva, ťažkého vykurovacieho oleja
c) 2 t ľahkého vykurovacieho oleja
d) 5 t nafty

4. Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva ako je uvedené v ods. 3 sa určuje násobkom 100,- Sk a podielu skutočnej spotreby k spotrebe uvedenej v ods. 3, najviac však 20 000,- Sk.

5. Výšku poplatku prevádzkovateľa malých zdrojov neuvedených v odseku 3 určí mesto Topoľčany na základe odporúčania Komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia pri MsZ Topoľčany na obdobie kalendárneho roka paušálnou sumou od 100,- Sk do 20 000,- Sk úmerne podľa množstva a škodlivosti vypúšťaných znečisťujúcich látok, alebo spotreby množstva látky, z ktorej znečisťujúce látky vznikajú.

6. Poplatok sa zaokrúhľuje na celých 100,- Sk smerom dole.

Čl. 5
Pokuty

1. Prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania ovzdušia mesto Topoľčany uloží pokutu do 20 000,- Sk za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa Čl. 3 ods. 2 písm. a) a povinnosti určených v rozhodnutí mesta Topoľčanoch vydanom podľa Čl. 3 ods. 4

2. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mesto Topoľčany o porušení povinnosti dozvedelo, a najneskôr však do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.


Čl.6
Kontrolná činnosť

Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú :

a) zamestnanci mesta Topoľčany, odboru výstavby, životného prostredia a vyvlastňovacieho konania, MsÚ
b) mestská polícia
c) ďalší zamestnanci mesta Topoľčany na základe písomného poverenia primátora mesta


ŠTVRTÁ ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 7
Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia

1. Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja v zmysle Čl. 4 sú príjmom rozpočtu mesta Topoľčany.

2. Pokuty uložené podľa Čl. 5 ods. 1 sú príjmom mesta Topoľčany.

3. Zrušuje sa VZN mesta Topoľčany č. 5/2003 o evidencii a spoplatňovaní malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.

4. Konania začaté podľa VZN mesta Topoľčany č. 5/2003 o evidencii a spoplatňovaní malých zdrojov znečisťovania ovzdušia sa dokončia podľa tohto nariadenia.

 


Ing.Peter Baláž JUDr.Edita Brösztlová
primátor mesta prednostka MsÚ

 Úvodná stránka