Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Transparent
 
 

Legislatíva (VZN)

Roky


 

Aktuálny rok 2009

Dodatok č.1/2009 k VZN mesta Topoľčany č. 4/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia

Schválené: 9.12.2009

Vyhlásené: 10.12.2009

Účinnosť: 1.1.2010

Platné do: 31.12.2016

Nahradené: VZN 10/2016

Dodatok č.1/2009 k VZN mesta Topoľčany č. 4/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia

 

Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch na základe § 6 ods.1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov

v y d á v a

pre územie mesta Topoľčany a jeho integrované časti Malé Bedzany a Veľké Bedzany /ďalej len na území mesta Topoľčany/ tento dodatok ku VZN mesta Topoľčany č. 4/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia.

Týmto dodatkom sa nahrádzajú nasledovné články VZN takto :


Čl. 4
Sadzba poplatku

1. Poplatok pre každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia sa určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do 663,87 €, na základe údajov oznámených podľa Čl. 3 odseku 2 tohto nariadenia úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe paliva a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.²

2. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje na území mesta.

3. Poplatok prevádzkovateľa zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom do 0,3 MW je 3,30 €, ak za obdobie uplynulého roka spálil minimálne .

a) 0,75 t hnedého uhlia
b) 1,25 t čierneho uhlia, koksu, dreva, ťažkého vykurovacieho oleja
c) 2 t ľahkého vykurovacieho oleja
d) 5 t nafty

4. Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva ako je uvedené v ods. 3 sa určuje násobkom 3,30 € a podielu skutočnej spotreby k spotrebe uvedenej v ods. 3, najviac však 663,87 €.

5. Výšku poplatku prevádzkovateľa malých zdrojov neuvedených v odseku 3 sa určí na obdobie kalendárneho roku paušálnou sumou od 3,30 € do 663,87 € úmerne podľa množstva a škodlivosti vypúšťaných znečisťujúcich látok, alebo spotreby množstva látky, z ktorej znečisťujúce látky vznikajú.

6. Poplatok sa zaokrúhľuje na 1,- € smerom dole.

 


Čl. 5
Pokuty

1. Prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania ovzdušia mesto Topoľčany uloží pokutu do 663,87 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa Čl. 3 ods. 2 písm. a) a povinnosti určených v rozhodnutí mesta Topoľčanoch vydanom podľa Čl. 3 ods. 4

2. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mesto Topoľčany o porušení povinnosti dozvedelo, a najneskôr však do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.


Článok 8

1. Dodatok č.1/2009 k VZN mesta Topoľčany č. 4/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia bol schválený na zasadnutí MsZ v Topoľčanoch dňa 9.12.2009.

2. Dodatok č.1/2009 k VZN mesta Topoľčany č. 4/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia nadobúda platnosť 15 dňom od vyvesenia a účinnosť od 1. januára 2010.

3. Ostatné ustanovenia VZN mesta Topoľčany č. 4/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia zostávajú Dodatkom č.1/2009 k VZN mesta Topoľčany č. 4/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia nedotknuté.

 

 

 

 

 

 

Ing.Peter Baláž JUDr.Edita Brösztlová
primátor mesta prednostka MsÚ

 

 

 

 

 

 Úvodná stránka