Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Transparent
 
 

Oznámenie protispoločenského konania

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Dňa 1.1.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti („zákon“), ktorého cieľom je zlepšiť odhaľovanie protispoločenskej činnosti. Zákon upravuje podmienky pre poskytovanie ochrany oznamovateľom protispoločenskej činnosti a s tým súvisiace práva a povinnosti.

V súvislosti s citovaným zákonom vydal primátor mesta Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. Zásady upravujú postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov týkajúcich sa závažnej protispoločenskej činnosti a inej ako závažnej protispoločenskej činnosti, o skutočnostiach ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

Zodpovednou osobou ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa § 11, ods. 4 až 7, a podľa § 12 zákona je hlavný kontrolór mesta Ing. Ján Kmeťo.

Podnet v zmysle uvedeného zákona je možné podať:
-  osobne - ústne do záznamu v kancelárii hlavného kontrolóra na Mestskom úrade v Topoľčanoch, nám. M.R.Štefánika 1/1.

-   písomne na adresu:

Hlavný kontrolór mesta Topoľčany

Mestský úrad Topoľčany

Nám. M.R.Štefánika 1/1

955 01  Topoľčany

Písomný podnet sa podáva v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať - do rúk hlavného kontrolóra“.

-  elektronickou formou na emailovú adresu hlavného kontrolóra mesta Topoľčany: jan.kmeto@topolcany.sk.  


 


Úvodná stránka