Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Transparent
 
 

Smernica k aplikácii zákona č. 211/2000 Z.z.

Smernica k aplikácií zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zákona č. 747/2004 Z.z. a zákona č. 628/2005 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

Čl. l

Mesto Topoľčany, zastúpené štatutárnym zástupcom, ako povinná osoba v súlade s § 2 zákona 211/2000 Z.z. určuje, že každý odbor MsÚ je pracoviskom poskytujúcim informácie na základe žiadosti o sprístupnení informácií podľa § 14 zákona č. 211/2000 Z.z.
Odborným gestorom realizácie zákona o slobodnom prístupe k informáciám je Odbor právny informačných služieb a vnútornej správy ( ďalej len „odbor právny IS a VS“)

Čl. 2

Informáciou je najmä:

 • obsah písomnosti, nákresu, výkresu, mapy, fotografie, grafu alebo iného záznamu,
 • obsah ústneho vyjadrenia
 • obsah elektronického, elektromagnetického alebo iného média

Za hromadný prístup k informáciám  sa považuje najmä zverejnenie informácií na internetovej stránke mesta Topoľčany – www.topolcany.sk, oznámenie na verejne prístupnej vývesnej tabuli v  priestoroch budovy radnice na Námestí M.R.Štefánika 1/1, Topoľčany.
Vedúci odborov MsÚ sú povinní predkladať odboru právnemu IS a VS návrhy na zverejnenie na internetovej stránke mesta tak, ako ukladá § 5 ods. 1 písm. a-f. Vedúci odborov sú zodpovední za správnosť a aktuálnosť zverejnenej informácie za úsek, ktorý riadia.

Čl. 3

Centrálnu evidenciu všetkých žiadostí vedie odbor právny IS a VS. Žiadosť je možné podať: ústne, faxom, písomne, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom, pričom zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, ďalej meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktoré informácie žiada a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.
Evidencia obsahuje:

 1. číslo spisu
 2. dátum podania žiadosti,vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia
 3. meno a adresu žiadateľa
 4. výsledok, spôsob a dátum vybavenia žiadosti
 5. opravný prostriedok - dátum podania a výsledok vybavenia

Spis sa po vybavení zakladá a archivuje na odbore IS aVS. Všetky písomnosti založené v spise musia byť označené číslom z centrálnej evidencie.
Ak bola žiadosť podaná odboru právnemu IS a VS, táto žiadosť sa zaeviduje a bezodkladne  postúpi na vybavenie vecne príslušnému odboru mesta - MsÚ.
Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, telefonicky, poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne odbor právny IS a VS v spolupráci s vecne príslušným odborom vybavujúcim žiadosť a so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

Čl. 4

V prípade, že žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti v súlade s § 14 ods. 2 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, odbor právny IS a VS bezodkladne vyzve žiadateľa,     aby žiadosť v určenej lehote, ktorá je minimálne  7 dňová, doplnil.
Po uplynutí určenej lehoty vo výzve podľa bodu 1 tohto článku sa vec odloží bez vydania rozhodnutia.
Príslušný odbor vybaví žiadosť do 8 pracovných dní od jej podania alebo do 8 pracovných dní odo dňa  odstránenia nedostatkov žiadosti. Lehotu 8 pracovných dní možno predĺžiť zo závažných dôvodov, ak:

 • je požadovaný väčší počet oddelených alebo odlišných informácií
 • pri sprístupnení alebo vyhľadaní požadovaných informácií vznikli preukázateľne technické problémy.

Vecne príslušný odbor musí predĺženie lehoty žiadateľovi písomne oznámiť spolu s odôvodnením najneskôr pred uplynutím zákonnej lehoty.

Ak mesto Topoľčany nemá požadované informácie k dispozícii, odbor právny IS aVS postúpi žiadosť do 5 dní odo dňa jej doručenia povinnej osobe, ak je mu známa. Ak mu takáto povinná osoba nie je známa, žiadosť odmietne rozhodnutím v zákonom stanovenej lehote (8 pracovných dní).
Postúpenie žiadosti oznámi bezodkladne odbor právny IS a VS žiadateľovi.
Žiadosť je podaná dňom doručenia.

Čl. 5

Za poskytnuté informácie sa platí úhrada podľa oznámenia príslušného odboru tak, aby   bola v súlade s § 21 zákona. Žiadateľovi sa oznamuje predpísaná suma, spôsob jej zaplatenia.

Čl. 6

Mesto Topoľčany povinne zverejní informácie v súlade s par. 5 ods. 1 a ods. 2. Tieto informácie budú zverejnené na internetovej stránke mesta – MsÚ www.topolcany.sk

Čl. 7

Mesto Topoľčany ako povinná osoba obmedzí prístup k informáciám z dôvodov ustanovených v § 8 až 12 zákona, konkrétne:

 1. štátneho tajomstva /par. 8 zák. 211/2000 Z.z./
 2. služobného tajomstva /par. 8 zák. 211/2000 Z.z./
 3. daňového tajomstva /par. 8 zák. 211/2000 Z.z./
 4. dotýkajúce sa ochrany osobnosti a osobných údajov za podmienok ustanovených v zák. č.428/2002 Z.z.o ochrane osobných údajov, viď § 9 zák. 211/2000 Z.z.  
 5. obchodného tajomstva, viď § 10 zák. 211/2000 Z.z., pod čím sa rozumejú informácie spĺňajúce znaky obchodného tajomstva podľa § 17 OBCHZ.
 6. informácie spĺňajúce  podmienky uvedené v § 11 zák. 211/2000 Z.z.

§ 11 zákona ustanovuje obmedzenie sprístupnenia informácií alebo ich nesprístupnenia povinnou osobou, ak:

 1. Jej bola odovzdaná osobou, ktorej takú povinnosť zákon neukladá a ktorá na výzvu povinnej osoby písomne oznámila, že so sprístupnením informácie nesúhlasí. Ak na výzvu povinnej osoby neodpovie osoba oprávnená udeliť súhlas na sprístupnenie informácie do 7 dní , predpokladá sa, že so sprístupnením súhlasí. Na tieto následky musí byť osoba vo výzve upozornená,
 2. Zverejňuje ju na základe osobitného zákona. Ak je podľa takého zákona zverejňovaná vo vopred stanovenej dobe, iba do tejto doby,
 3. Tým možno porušiť ochranu duševného vlastníctva ustanovenú osobitným predpisom s výnimkou, ak autor na výzvu povinnej osoby na sprístupnenie informácie udelí súhlas,
 4. Sa týka rozhodovacej činnosti súdu, vrátane medzinárodných súdnych orgánov, alebo orgánu činného v tr.konaní podľa osobitných predpisov, okrem informácie o rozhodnutí alebo výsledku konania, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy.
 5. Sa týka miesta výskytu chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín a hrozí ich neprípustné rušenie , poškodzovanie alebo ničenie,
 6. By bolo v rozpore s právne záväznými aktmi  Európskych spoločenstiev a EÚ alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorou je SR viazaná,
 7. Sa týka výkonu kontroly, dohľadu alebo dozoru orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov, okrem informácie o rozhodnutí alebo inom výsledku kontroly, dohľadu alebo dozoru, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy.

Ak mesto Topoľčany žiadosti o poskytnutie informácie, v zmysle zákona o slobodnom      prístupe k informáciám nevyhovie, čo i len z časti, je mesto povinné o tom vydať      rozhodnutie v zákonom stanovenej lehote /8 pracovných dní/.
V prípade sťažnosti o neposkytnutí alebo obmedzovaní informácií alebo podaného odvolania môže primátor menovať osobitnú komisiu zloženú zo zamestnancov odborne spôsobilých v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá odborne posúdi možnosti vybavenia žiadosti v konkrétnom prípade.

Čl. 8

Proti rozhodnutiu mesta o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie. O odvolaní rozhoduje primátor mesta. Právoplatné rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku ( § 19 ods.4 zákona).

Čl. 9

Na účely tohto zákona sú konania vymedzené v § 21a priestupkom. Priestupku sa dopustí ten, kto:

 1. Vedome vydá a zverejní nepravdivé alebo neúplné informácie,
 2. Vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu alebo iným opatrením zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácií,
 3. Poruší inú povinnosť ustanovenú zákonom.

Čl. 10

Povinné zverejňovanie informácií podľa § 5 ods. 6,7  zákona sa vzťahuje na prevod alebo prechod majetku uskutočnený po 2. januári 2006. Sprístupnenie informácie podľa § 5 ods. 6,7 za podmienok ustanovených v zákone sa vzťahuje aj na prevod alebo prechod majetku , ktorý sa uskutočnil pred 2. januárom 2006

Záverečné a zrušujúce ustanovenia

 1. Táto vnútorná smernica bola schválená dňa 07.02.2006 MsZ v Topoľčanoch.
 2. Účinnosť nadobúda dňa 02.01.2006.
 3. Dňom účinnosti tejto smernice stráca platnosť a účinnosť doterajšia vnútorná smernica účinná od 1.1.2001.

 

                                                                                                 Ing. Pavol Segeš

primátor mesta

Dodatok č. 1/2007 k smernici k aplikácii zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len „smernica“)

I.

Vo všetkých ustanoveniach smernice, kde je uvedený „Odbor právny, IS a VS“ sa nahrádza označenie „Odbor organizačný“.

II.

Ostatné ustanovenia smernice ostávajú nedotknuté.

III.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia v MsZ, t. j. 13.12.2007.

 

Ing. Peter Baláž

primátor mesta


 


Úvodná stránka