Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Transparent
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

o určení podrobnosti financovania a výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Topoľčany

Schválené: 12.12.2012

Vyhlásené: 14.12.2012

Účinnosť: 1.1.2013

V Š E O B E C N E     Z Á V Ä Z N É     N A R I A D E N I E
č í s l o   14/2012
o určení podrobnosti financovania a výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Topoľčany

  Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 6 ods. 12 písm. c) zákona NR SR              č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
vydáva

toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej VZN), ktorým sa určujú:
- podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Topoľčany;
- lehota na predloženie údajov, podľa ktorých bude mesto financovať základné umelecké školy, materské školy a školské zariadenia;
- výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Topoľčany;
- deň v mesiaci, do ktorého mesto poskytne finančné prostriedky.

 

Čl. 1
Základné ustanovenia

Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch určuje týmto nariadením výšku, spôsob poskytnutia a použitia finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy, materskej školy, ktorá je súčasťou základnej školy, špeciálnej materskej školy, základnej umeleckej školy, školského klubu detí, centra voľného času, centra špeciálno-pedagogického poradenstva, zariadenia školského stravovania, zriadených na území mesta Topoľčany a mestských častí, ktorých zriaďovateľom je mesto, cirkev alebo náboženská obec, iná právnická alebo fyzická osoba a ktoré je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

 

Čl. 2
Vymedzenie pojmov a podrobnosti financovania

 

Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie:

(1) Poskytovateľom finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku je mesto Topoľčany. Finančné prostriedky sa poskytujú formou dotácií.

(2) Dotácia na mzdy je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky   na tarifný plat, osobný plat, príplatok za riadenie, príplatok za zastupovanie, osobný príplatok, platovú kompenzáciu za sťažený výkon práce, príplatok za zmennosť, príplatok     za výkon špecializovanej činnosti, kreditový príplatok, výkonnostný príplatok, príplatok             za praktickú prípravu, príplatok za prácu v noci, príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu, príplatok za prácu vo sviatok, plat za prácu nadčas, plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, odmenu prípadne inú zložku mzdy, vyplácané pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy a školského zariadenia za podmienok a v rozsahu ustanovených osobitným predpisom;  výdavky na poistné a príspevok do poisťovní hradené zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia.

(3) Dotácia na prevádzku je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky škôl a školských zariadení a zahŕňa výdavky za tovary a služby definované  Ministerstvom financií  SR v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v kategórii 630 – tovary a služby a 640 – bežné transfery. Ide o výdavky na  cestovné náhrady, energie, vodu a komunikácie, materiál, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu, nájomné, služby špecifikované podľa ekonomickej klasifikácie, výdavky na odstupné a odchodné vyplácané podľa osobitných predpisov maximálne vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa; výdavky na nemocenské dávky a úrazové dávky hradené zamestnávateľom podľa osobitných predpisov.

(4) Hospodárnosťou je  minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality.

(5) Efektívnosťou je maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným verejným prostriedkom.

(6) Účinnosťou je vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom činnosti vzhľadom na použité verejné prostriedky.

(7) Účelnosťou  je vzťah medzi určeným účelom použitia verejných prostriedkov a skutočným účelom ich použitia.

(8) Počtom detí materskej školy, materskej školy, ktorá je súčasťou základnej školy, špeciálnej materskej školy, školského klubu detí, centra špeciálno-pedagogického poradenstva (detského integračného centra), žiakov základnej umeleckej školy, centra voľného času, zariadenia školského stravovania na základných školách (ďalej len počet žiakov), rozhodným pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom kalendárnom roku,             je ich počet k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola a školské zariadenie vykázali v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40 - 01. V školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je cirkev alebo náboženská obec, iná právnická alebo fyzická osoba sa do počtu žiakov rozhodných na pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku            v aktuálnom kalendárnom roku započítava ich počet len do dovŕšenia 15 rokov veku žiaka.

Rozhodným počtom je počet:
a) žiakov základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania a v skupinovej forme vzdelávania od troch rokov veku najdlhšie do dovŕšenia 25. roku veku podľa stavu             k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka; v cirkevných školách                         a v súkromných školách žiakov do dovŕšenia 15 rokov veku,
b) detí materskej školy podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka,
c) detí v centrách špeciálno-pedagogického poradenstva - skutočný počet evidovaných detí, ktorým bola poskytnutá služba za predchádzajúci školský rok do dovŕšenia 15 rokov veku,
d) detí školských klubov detí podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka,
e) všetkých žiakov základných škôl podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, cirkvi alebo náboženskej obce a inej právnickej alebo fyzickej osoby; v cirkevných školách a v súkromných školách žiakov               do dovŕšenia 15 rokov veku.

(9) Počet detí centra voľného času rozhodný pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku            v aktuálnom kalendárnom roku je ich počet k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Do počtu detí centra voľného času sa započítavajú deti od päť rokov veku                      do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.

(10) Žiadateľom a prijímateľom finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia definované Čl. 1 je:
a) škola a školské zariadenie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany,
b) mesto Topoľčany za školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti bez právnej subjektivity,
c) zriaďovateľ cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia.

(11)  Prijímateľ finančných prostriedkov je povinný poskytovateľovi dotácie predložiť                  do 25. septembra kalendárneho roka:
(a) prijímateľ podľa Čl. 2 ods. 10) písm. a) štatistické výkazy potvrdzujúce počty žiakov, vrátane zoznamov detí k údajom v štatistických výkazoch a údaje podľa § 7a zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení                 v znení neskorších predpisov. Uvedenie nesprávnych, nepravdivých a neúplných údajov je považované za porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých sú verejné prostriedky prideľované.
(b) prijímateľ podľa § 2 ods. 10) písm. c) žiadosť zriaďovateľa o poskytnutie dotácie            s obsahom: názov a sídlo zriaďovateľa, identifikačné číslo organizácie, bankové spojenie, názov a sídlo školy alebo školského zariadenia, na ktoré žiadosť predkladá, počty žiakov, štatistické výkazy potvrdzujúce počty žiakov, na ktorých je žiadosť predkladaná, vrátane zoznamov detí k údajom v štatistických výkazoch a údaje podľa § 7a zákona NR SR                 č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení                 v znení neskorších predpisov. Nedeliteľnou prílohou žiadosti je kópia rozhodnutia ministerstva o zaradení školy alebo školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení, kópia zriaďovacej listiny školy alebo školského zariadenia, na ktoré sa žiadosť predkladá. Uvedenie nesprávnych, nepravdivých a neúplných údajov v žiadosti o dotáciu a jej povinných prílohách je považované za porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých sú verejné prostriedky prideľované.

(12)  Základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia sú financované podľa počtu žiakov definovaných v Čl. 2 ods. 8 a 9 VZN a výšky dotácie určenej v Čl. 3 VZN. Mesto Topoľčany neurčuje ďalšie podrobnosti financovania.

 

Čl. 3
Výška ročnej dotácie a spôsob a lehota jej poskytovania

(1) Výška ročnej dotácie na mzdy a prevádzku na jedného žiaka pre jednotlivé školy a školské zariadenia v meste Topoľčany a v mestských častiach je určená v prílohe č. 1 tohto VZN.

(2) Ročná výška dotácie pre školu alebo školské zariadenie sa určí ako súčin počtu žiakov             (Čl. 2, bod 8 a 9 VZN) a ročnej výšky dotácie na žiaka na mzdy a prevádzku určenej podľa jednotlivých kategórií škôl a školských zariadení (príloha č. 1 VZN). Ročná dotácia sa poskytuje v celých eurách, matematicky zaokrúhlená.

(3) Dotácia určená podľa bodu 2 bude poskytovaná prijímateľovi dotácie mesačne vo výške jednej dvanástiny z ročnej výšky dotácie, pričom mesačná čiastka bude poskytnutá v celých eurách, bez desatinných miest. Mesto Topoľčany určuje, že finančné prostriedky poskytne do 30. dňa v mesiaci, ak prijímateľ dotácie splnil všetky podmienky určené VZN                   a poskytovateľom dotácie. Dotácia na nasledujúci rok bude poskytnutá až po predložení vyúčtovania už poskytnutej dotácie.

(4)   Mesto Topoľčany poskytne každoročne dotáciu na mzdy a prevádzku na žiakov:
a)  materskej školy, školského klubu detí, základnej umeleckej školy, centra voľného času, zariadenia školského stravovania základnej školy, zriadených na území mesta Topoľčany a mestských častí, ktorých zriaďovateľom je mesto na účet školy a školského zariadenia s právnou subjektivitou. Dotácia na mzdy a prevádzku                 za školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity bude čerpaná priamo z účtov mesta. Podmienkou na pridelenie dotácie je predloženie výkazu o počte žiakov (detí) v zariadení a vyúčtovanie  už poskytnutej dotácie.
b)  materskej školy, špeciálnej materskej školy, školského klubu detí, základnej umeleckej školy, centra voľného času, detského integračného centra, zariadenia školského stravovania základnej školy, zriadených na území mesta Topoľčany, ktorých zriaďovateľom je cirkev alebo náboženská obec, iná právnická alebo fyzická osoba na účet ich zriaďovateľa. Zriaďovateľ cirkevnej a súkromnej školy a školského zriadenia s právnou subjektivitou, prevedie pridelenú dotáciu v plnej výške na účet školy alebo školského zariadenia v lehote do 5 pracovných dní odo dňa prijatia dotácie na svoj účet. Dotácie na mzdy a prevádzku za školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity zriaďovateľ čerpá priamo zo svojich účtov. Podmienkou na pridelenie dotácie je predloženie žiadosti zriaďovateľa školy a školského zariadenia podľa osobitných predpisov, výkazu o počte žiakov (detí)                v zariadení a vyúčtovanie už poskytnutej dotácie.

 

Čl. 4
Použitie dotácie

 

(1) Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na mzdy                       a prevádzku školy a školského zariadenia, pre ktoré boli určené. Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne.

(2) Na nájomné je prijímateľ dotácie oprávnený použiť ročne maximálne 10 % z dotácie pridelenej pre školu a školské zariadenie. Finančné prostriedky z pridelenej dotácie                    na nájomné je prijímateľ dotácie oprávnený použiť až po uhradení všetkých doterajších záväzkov, s výnimkou záväzkov v lehote splatnosti.

(3) Nedodržanie pravidiel podmienok uvedených v bodoch 1 až 2 tohto článku je považované           za nedodržanie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky použité.

 

Čl. 5
Vyúčtovanie dotácie

 

(1) Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku, ktorému bola dotácia poskytnutá podľa Čl. 3                  je povinný vyúčtovať dotáciu mestu Topoľčany minimálne raz ročne; termín a spôsob vyúčtovania dotácie určuje poskytovateľ dotácie. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. aktuálneho kalendárneho roka, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta do 31.12. aktuálneho kalendárneho roka.

 

Čl. 6
Kontrola použitia dotácie

 

(1) Kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto VZN vykonávajú poverení zamestnanci mesta Topoľčany a ostatné oprávnené orgány.

(2) Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je povinný predložiť všetky doklady preukazujúce hospodárne, efektívne,  účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov. 


                                                                Čl. 7
Sankcie

(1) Mesto zníži prijímateľovi dotácie o 50 % objem finančných prostriedkov pridelených                 na mzdy a prevádzku pri zistení neefektívneho, nehospodárneho, neúčelného a neúčinného vynaloženia pridelených dotácií. Znížená dotácia bude prijímateľovi poskytovaná po dobu šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, počnúc mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom boli  zistené rozhodné skutočnosti.

(2) Mesto zníži prijímateľovi dotácie o 50 % objem finančných prostriedkov pridelených                   na mzdy a prevádzku pri zistení poklesu počtu žiakov o viac ako 20 % z pôvodného počtu vykázaného k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roku a vykázaného podľa            Čl. 2 bod 8 a 9 tohto VZN. Znížená dotácia bude prijímateľovi poskytovaná po dobu šiestich                po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, počnúc mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom boli  zistené rozhodné skutočnosti.

(3) Sankcia podľa bodu 2 tohto článku sa neuplatní, ak prijímateľ dotácie pri poklese počtu žiakov o viac ako 20 % z pôvodného počtu vykázaného k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roku (Čl. 2 bod 8 a 9 tohto VZN) požiada poskytovateľa dotácie                    do 5 pracovných dní odo dňa, kedy k zníženiu došlo o poskytovanie dotácie na znížený počet žiakov. Poskytovateľ dotácie zníži prijímateľovi dotácie výšku prideľovaných finančných prostriedkov podľa skutočností uvedených v žiadosti prijímateľa                                od nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom boli skutočnosti rozhodné pre pridelenie dotácie písomne oznámené poskytovateľovi dotácie.

(4) Pri  porušení pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky pridelené a použité, je prijímateľ dotácie  povinný vrátiť  plnú výšku neoprávnene prijatej alebo použitej dotácie späť do rozpočtu mesta. Výšku vratky, lehotu a spôsob vrátenia verejných prostriedkov určí prijímateľovi dotácie písomne poskytovateľ dotácie.

(5) Finančné prostriedky získané späť do rozpočtu mesta uplatnením ustanovení Čl. 7 tohto VZN, budú prerozdelené v rozpočte mesta v rozpočtovom roku, v ktorom boli získané.


Čl. 8
Záverečné ustanovenia
Toto nariadenie bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Topoľčanoch dňa 12.decembra 2012 a nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia stráca platnosť a účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Topoľčany č. 3/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Topoľčany schválené dňa 9. decembra 2009 a dodatky č. 1/2010, 2/2011, 3/2011, 4/2011 a 5/2012 k tomuto VZN vrátane príslušných príloh.

 

     Ing. Peter Baláž v.r.        primátor mesta                 

 

 

 

Príloha č. 1 k VZN č. 14/2012

Výška ročnej dotácie pre r. 2013 na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených                     na území mesta Topoľčany a v mestských častiach

             v €
Kategória školy, školského zariadenia
Ročná dotácia
na dieťa / na žiaka pre mestské školy a školské zariadenia Ročná dotácia
na dieťa / na žiaka pre cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia
Dieťa materskej školy vo veku do troch rokov 2984,43 x
Dieťa materskej školy v mestskej časti Veľké Bedzany
vo veku od troch rokov 2142,73 x
Dieťa materskej školy – MŠ Ul. J. Kráľa, Ul. Tribečská 2703/10 a Ul. Škultétyho vo veku od troch rokov 1541,72 x
Dieťa materskej školy – MŠ Ul. Tribečská 2633/12, Ul. lipová, Ul. Ľ. Fullu, Ul. Gogoľova a Ul. Gagarinova vo veku od troch rokov 1572,54 x
Dieťa materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami (špeciálnej materskej školy) vo veku do troch rokov X 5474,42
Dieťa materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami (špeciálnej materskej školy) vo veku od troch rokov X 2928,51
Dieťa/žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme  vyučovania 658,89 579,83
Dieťa/žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme  vyučovania 326,33 287,18
Žiak školského klubu detí  274,14 241,25
Dieťa/žiak centra voľného času  89,00 78,32
Potenciálny stravník - žiak základnej školy  102,19 89,93
Dieťa/žiak centra špeciálno-pedagogického poradenstva  X 100,00Úvodná stránka