Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Transparent
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

o dani z nehnuteľností

Schválené: 12.12.2012

Vyhlásené: 14.12.2012

Účinnosť: 1.1.2013

Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Topoľčany č. 1/2013
o dani z nehnuteľností


     Mesto Topoľčany v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a 2 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4, 5, a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods.2 a 3, § 16 ods.2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, §98, §98a ,  99e ods. 9 a  § 103  zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

                                                                  v y d á v a

pre územie mesta Topoľčany a mestských častí Veľké Bedzany a Malé Bedzany toto všeobecne záväzné nariadenie.
                                               
§ 1
Základné ustanovenie

     Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1.1.2013 daň z nehnuteľností pre mesto Topoľčany a mestské časti Veľké Bedzany a Malé Bedzany.
     Týmto všeobecne záväzným nariadením /VZN/ ustanovuje hodnoty pozemkov pre výpočet základu dane, sadzbu dane z nehnuteľností  a  oslobodenia od dane a to odo dňa nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného nariadenia.

 

                                                        DAŇ  Z POZEMKOV
§ 2
                                                                 Základ dane
  
   Správca dane ustanovuje na území mesta Topoľčany hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za

1/ trvalé trávnaté porasty:
- katastrálne územie Veľké Bedzany vo výške                                      0,0288  €/m2
- katastrálne územie Malé Bedzany vo výške                                        0,0030  €/m2

 

2/  lesné pozemky , na ktorých sú hospodárske lesy vo výške               0,03 €/m2                                               
- rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky                                       3,26 €/m2 
    využívané vodné plochy vo výške  

 

 

                                                                      
V zmysle  § 7 zákona 582/2004 z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  pre ostatné druhy pozemkov   platí  hodnota pozemkov určená v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2 .

                         
                                                                       § 3
Sadzba dane
    
     Správca dane pre všetky pozemky v katastrálnom území mesta Topoľčany , Veľké Bedzany a Malé Bedzany ustanovuje ročnú sadzbu dane z pozemkov vo výške:

a/ orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávnaté porasty          0,28 %
b/ záhrady                                                                                                         0,57 %
c/  zastavané plochy a nádvoria,  ostatné plochy                                              0,57 %                                                                                                                                                                                                                         d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb
    a ostatné hospodársky využívané vodné plochy                                          0,28  %
e/ stavebné pozemky                                                                                        0,57 %


                                                          DAŇ  ZO STAVIEB
§ 4
    
                                                              Sadzba dane

1) Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane zo stavieb v katastrálnom území mesta Topoľčany, Veľké Bedzany a Malé Bedzany   za každý aj začatý m2 zastavanej  plochy  vo výške:
a/ 0,205 €  za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b/ 0,205 €  za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,
c/ 0,440 €  za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d/ 0,780 €  za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely , postavené mimo bytových domov,
e/ 1,650 €  za priemyselné stavby , stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f/ 2,500 €  za stavby na ostatné podnikanie a na  zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
g/ 0,650 €  za ostatné stavby.

 

                                                               


2) Pri viacpodlažných stavbách správca dane ustanovuje pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,10 € za každé ďalšie podlažie*) okrem prvého nadzemného podlažia.

DAŇ  Z BYTOV
§ 5
                                                                 Sadzba dane

1) Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane z bytov v katastrálnom území mesta Topoľčany, Veľké Bedzany a Malé Bedzany  za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome:
a/  0,137 € za byty,
b/  0,137 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,
c/  1,230 € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,
d/  0,410 € za nebytové priestory slúžiace ako garáž.

 

§ 6
                                            Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí

     Správca dane ustanovuje, že  daň najviac v úhrne do  3,00 € nebude vyrubovať.

   

 

                                                 
                                                                       § 7
                                                           Oslobodenie od dane                                                            
                                                                                                                        
1) Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené:
a) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
b) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky.
                    

 

*) aj podzemné podlažie

       
                                                                       
                                                                                         
                                                                                       
                                                                        § 8
                                                          Záverečné ustanovenie                                                                                                                                                                             
 
l/    Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch  toto všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností  schválilo dňa 12.decembra 2012 a nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

2/   Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa zrušuje VZN č. 1/2010  o dani z nehnuteľností  a  Dodatok č. 1/2011 k  VZN Mesta  Topoľčany
č. 1/2010 o dani z nehnuteľností .

3/   Ak sa v tomto všeobecne záväznom nariadení neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach dane z nehnuteľností podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

 
                                                                                            Ing. Peter Baláž v.r.                                                                                                                                                                                                              
                                                           primátor mestaÚvodná stránka