Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Transparent
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

o určení školských obvodov pre základné školy zriaďované Mestom Topoľčany

Schválené: 30.10.2013

Vyhlásené: 31.10.2013

Účinnosť: 1.1.2014

Platné do: 5.4.2019

Nahradené: VZN 6/2019

Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR                                č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením            § 8 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve                        a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)                 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

Článok 1
Základné ustanovenia

1)  Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, určuje školské obvody pre základné školy zriaďované Mestom Topoľčany                         a určuje tiež spoločné školské obvody pre Mesto Topoľčany a obce, ktoré nemajú základnú školu na plnenie povinnej školskej dochádzky a s ktorými bola uzavretá dohoda o spoločnom školskom obvode (príloha č. 1).

2)  Školský obvod príslušnej základnej školy tvorí určené územie mesta Topoľčany,                   z ktorého žiaci navštevujú príslušnú základnú školu za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky.

3)  Spoločný školský obvod príslušnej základnej školy tvoria určené územia mesta Topoľčany a obec, ktorá nemá za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky zriadenú základnú školu a bola s ňou uzavretá dohoda o spoločnom školskom obvode.              Žiaci z určeného územia mesta Topoľčany a obce, ktorá nemá za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky zriadenú základnú školu a bola s ňou uzavretá dohoda                 o spoločnom školskom obvode, navštevujú príslušnú základnú školu za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

Článok 2
Plnenie povinnej školskej dochádzky

 

1)  Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne, aby žiak plnil povinnú školskú dochádzku mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko.

2)  Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, len so súhlasom riaditeľa základnej školy,                  do ktorej sa hlási.


3)  Pri zápise do základnej školy je riaditeľ školy povinný uprednostniť žiakov, ktorí majú trvalé bydlisko v školskom obvode základnej školy.

4)  Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý podľa bodu 2), oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi školy, do ktorej bol žiak prijatý.

5)  Mesto Topoľčany, ktoré je zriaďovateľom základnej školy, oznámi obci, v ktorej má              žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.

6)  Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo obce podľa miesta trvalého bydliska, pokiaľ obec nemá zriadenú základnú školu v určenom spoločnom školskom obvode.

7)  V prípade vyradenia základnej školy zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky a jej následného zrušenia, určí Mesto Topoľčany ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení školský obvod základnej školy, v ktorom si budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku.

 

Článok 3
Určenie školských obvodov pre základné školy
zriadené Mestom Topoľčany

 

1)  Mesto Topoľčany je zriaďovateľom štyroch základných škôl:

Základná škola s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany

Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany

Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany

Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

2)  Školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany tvorí príslušná časť mesta Topoľčany určená podľa ulíc a tiež aj príslušná obec, ktorá nemá základnú školu na plnenie povinnej školskej dochádzky a s ktorou bola uzavretá dohoda o spoločnom školskom obvode. Uvedené časti mesta Topoľčany,                          resp. príslušné obce boli priradené školskému obvodu s ohľadom na demografický vývoj obyvateľstva mesta Topoľčany a kapacitu jednotlivých základných škôl.

3)  Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia je prehľad školských obvodov                       jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany, ktorý tvorí prílohu č. 1.


Článok 4
Výchova a vzdelávanie detí a žiakov s nadaním

1) Organizáciu výchovy a vzdelávania detí a žiakov s nadaním definuje zákon NR SR              č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2
2) Pri prijímaní detí, resp. žiakov s nadaním do tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, špecifickým intelektovým nadaním, umeleckým nadaním alebo do športových tried sa uprednostňuje nadanie dieťaťa, resp. žiaka                              pred príslušnosťou ku školskému obvodu.   

 

Článok 5
Záverečné ustanovenia

 

1) Nadobudnutím účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2013 o určení školských obvodov pre základné školy zriaďované Mestom Topoľčany sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2011 o určení školských obvodov pre základné školy zriaďované Mestom Topoľčany a Dodatok č. 1/2012 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2011 o určení školských obvodov pre základné školy zriaďované Mestom Topoľčany.

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Topoľčanoch dňa 30. októbra 2013, stáva sa platným 15. dňom                     od vyvesenia na úradnej tabuli a nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2014.             

 

                                                                                                        Ing. Peter Baláž 
                                                                                                         primátor mestaÚvodná stránka