Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Transparent
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

Dodatok č. 1/2015 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Topoľčany č. 1/2013 o dani z nehnuteľností

Schválené: 10.12.2014

Vyhlásené: 11.12.2014

Účinnosť: 1.1.2015

 

Dodatok č. 1/2015 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta

Topoľčany č. 1/2013 o dani z nehnuteľností

 

 

     Mesto Topoľčany v súlade s ustanovením § 6 ods.1 a 2 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 5, 6, a7, § 8 ods. 2, § 12 ods.1,2 a 3, § 16 ods.1,2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, §98 , § 98a, 99e ods. 9 a § 103 zákona  č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

 

                                                                  v y d á v a

 

pre územie mesta Topoľčany a mestských častí Veľké Bedzany a Malé Bedzany tento dodatok č. 1/2015 ku Všeobecne záväznému  nariadeniu č.1/2013 o dani z nehnuteľností.

 

                                                                   Čl. I.

 

Týmto dodatkom sa menia a  dopĺňajú  nasledovné ustanovenia VZN   takto:

 

1. V § 4 ods. 1) sa  písmená  c/ a d/ nahrádzajú novým znením:

       „ c/ 0,440 €  za chaty a stavby na  individuálnu rekreáciu,

         d/ 0,780 €  za samostatne stojace garáže,“.

 

2. V § 4 ods. 1) sa za písmeno d/ vkladajú nové písmená e/ a f/, ktoré znejú:

         „ e/  0,780 € stavby hromadných garáží,

            f/  0,780 € stavby  hromadných garáží  umiestnené pod zemou,“.

 

            Doterajšie písmená  e/ až g/ sa  označujú ako písmená g/ až  i/.

 

                                                                Čl. II.

 

Tento dodatok bol schválený na zasadnutí MsZ v Topoľčanoch dňa 10. decembra 2014

a nadobudne účinnosť od 1.januára 2015.

 

 

 

 

 

                                                                                                   Ing. Peter Baláž v. r.                                                                 

                                                                                                       primátor mesta                                                                                 Úvodná stránka