Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Transparent
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

o trhovom poriadku mestskej tržnice na Ul. Moyzesovej 583/10 v Topoľčanoch

Schválené: 29.10.2014

Vyhlásené: 30.10.2014

Účinnosť: 14.11.2014

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Topoľčany č. 11/2014

o trhovom poriadku mestskej tržnice na Ul. Moyzesovej 583/10 v Topoľčanoch

 

Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch na základe § 4 ods. 3 písm. i), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zmenou a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods.1 zákona č.178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov a v súlade s § 22 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

 

v y d á v a  toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2014

o trhovom poriadku mestskej tržnice na Ul. Moyzesovej 583/10 v Topoľčanoch

 

Článok 1
Základné pojmy

 

1/ Tento trhový poriadok upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na mestskej tržnici  v Topoľčanoch na Ul. Moyzesovej 583/10, parc. č. 107  k. ú. Topoľčany (ďalej len „tržnica“), oprávnenia a povinnosti predávajúcich, správcu  tržnice a kontrolných orgánov.


2/ Tržnica je kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb v prevádzkarni a na prenosných predajných zariadeniach
 

3/ Správcom tržnice je Mesto Topoľčany – Mestský úrad, Nám. M. R. Štefánika č. 1, Topoľčany (ďalej len „Mesto“) a túto činnosť vykonáva  prostredníctvom svojho zamestnanca – referenta OSMS
 

4/ Mestská tržnica pozostáva  z nasledovných priestorov:
a/ budova – t.j. nebytové priestory
b/ predajné stánky
c/ chladiace boxy
d/ trhové miesto typu „ A “ tvorí predajný stôl o rozmeroch 1,80 x 0,90 x 0,90 m. Súčasťou trhového miesta je manipulačný priestor za predajným stolom do vzdialenosti 1,0 m po celej dĺžke stola plus oceľový stojan o rozmere 0,60 x 1,80 m  a pred stolom priestor o rozmeroch 1,20 x 1,20 m.  Trhové miesto má celkovú plochu 5,94 m2
e/ trhové miesto typu „ B “ tvorí predajný stôl o ploche 9,25 m2, priestor pred stolom 4,56 m2, a za stolom 10,19 m2. Trhové miesto má celkovú plochu 24,00 m2

 

Článok 2
Údaje o druhoch predávaných výrobkov a poskytovaných služieb

 

1/ Na tržnici je možné predávať nasledovný tovar:

a) ovocie a zelenina – musí byť zachovaná bezpečnosť, kvalita a výživová hodnota pri zachovaní maximálnych povolených ročných množstiev predaja a pri dodržaní stanovených podmienok na kvalitu predávaného ovocia a zeleniny. Predávané ovocie a zelenina musí spĺňať požiadavky  Nariadenia vlády SR č. 360/2011

b) kvety, výrobky z kvetov a zelene,

c) dreviny, kry a ich priesady,

d) priesady ovocia, zeleniny a kvetov,

e) včelí med – musí byť chránený pred akoukoľvek kontamináciou, nesmie byť vystavovaný účinkom priameho slnečného žiarenia, obaly, v ktorých je zabalený med musia spĺňať požiadavky na obaly pre potraviny. Predávaný med musí spĺňať požiadavky uvedené vo Vyhláške MP a RV SR č. 41/2012 o mede a požiadavkám ustanovenia § 6 Nariadenia vlády  SR č.360/2011 s uvedením povinných údajov vrátane označenia pôvodu medu a dátumu balenia

f) rastliny v čerstvom stave za podmienky, že nebudú označené ako „liečivé“ a predávajúci nebude uvádzať, na aké ochorenia sa môžu použiť,

g) liečivé rastliny možno predávať len na základe Osvedčenia o znalosti liečivých rastlín, ktoré   vydáva Štátny ústav pre kontrolu liečiv

h) vajcia – čerstvé slepačie vajcia, musia byť čisté, nie rozbité, s neporušenou škrupinou, resp. nie popraskané, bez cudzieho zápachu, musia byť účinne chránené pred akýmkoľvek poškodením - nárazmi,  musia byť pri predaji držané v čistote a v suchu,  chránené pred priamym slnečným žiarením a uchovávané pri stálej teplote za podmienok dodržiavania hygienických vlastností, ktorá nesmie byť nižšia ako +5 0 C a vyššia ako +l8 0 C. Obaly, v ktorých sú uchovávané vajcia, nesmú byť zdrojom žiadnej kontaminácie. Vajcia musia byť označené v zmysle ustanovení § 5 ustanoveniami Nariadenia vlády SR č. 360/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam (ďalej len Nariadenia vlády SR č. 360/2011).

i) huby – na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracúvanie húb vydaného regionálnym úradom verejného zdravotníctva v sídle kraja - § 15 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. , Vyhláška MZ SR č. 520/2007

j) vianočné stromčeky, chvoje, šišky a výrobky z nich je možné predávať len na základe potvrdenia o spôsobe ich nadobudnutia

k) bravčová, husacia a kačacia masť - musí byť dodržaný teplotný reťazec (režim) a vytvorené podmienky na jeho dodržanie podľa osobitných predpisov - zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, vrátane príslušného označenia, ako aj Nariadenia vlády SR č.359/2011, výrobky musia byť chránené pred akoukoľvek kontamináciou, musia byť balené do obalov, ktoré spĺňajú požiadavky na obaly pre potraviny a možno ich predávať na základe Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva na uvedenie priestorov stánku alebo mobilného zariadenia na predaj potravín s uvedeným rozsahom predávaného sortimentu
 

2/ Na tržnici je zakázané predávať tovar a výrobky podľa čl. 6 VZN č. 9/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Trhový poriadok)

 

Článok 3
Podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a služieb vykonávať

 

1/ Predaj výrobkov a poskytovanie služieb musí vyhovovať všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam.

 

2/ Všeobecnými podmienkami predaja sú:

a) výrobky musia byť skladované a vystavované tak, aby neboli vystavené priamemu účinku slnečného žiarenia, pričom musia byť dodržané všetky skladovacie podmienky v zmysle platných noriem a v súlade s požiadavkami, ktoré sú uvedené na obale výrobku

b) tovar možno ponúkať výlučne v predajných stánkoch a na predajných stoloch typu „A“ a typu „B“. Tovar je možné vystavovať len v typizovaných prepravkách a na stojanoch, ktoré sú súčasťou trhového miesta.

c) predávajúci je povinný riadne informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov alebo charaktere poskytovaných služieb, nesmie dochádzať ku klamaniu spotrebiteľa, predávané výrobky a poskytované služby musia byť  označené cenou v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a potraviny  živočíšneho a rastlinného pôvodu  musia  byť  označené  podľa  § 9 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení Vyhlášky MPaRV SR č. 127/2012 o označovaní potravín
 

3/ Na tržnici môžu predávať výrobky a poskytovať služby len na základe povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste na území Mesta Topoľčany, vydaného Mestom Topoľčany – odborom starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva v súlade s § 3 ods. 3 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov.

 

4/ Na tržnici nesmú predávať:

osoby mladšie ako 18 rokov
cudzí štátni príslušníci (zahraničné osoby) bez oprávnenia na podnikanie

 

 

Článok 4
Údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase

 

1/  Predajnými dňami sú pracovné dni a sobota.
 

2/  Prevádzková doba

a) zimné obdobie od 01. 11. do 31. 03. 
pondelok – piatok  06,00 – 16,00
sobota                     06,00 – 13,00

b) letné obdobie od 01. 4. do 31. 10.
pondelok – piatok  05,00 – 16,00
sobota                     05,00 – 13,00

 

3/ Predajná doba je doba, počas ktorej je tržnica k dispozícii kupujúcim a verejnosti. Je rozdelená podľa ročných období nasledovne:

a) zimné obdobie od 01. 11. do 31. 03.
pondelok – piatok  07,00 – 16,00
sobota                     07,00 – 13,00

b) letné obdobie od 01. 04. do 31. 10.
pondelok – piatok  06,00 – 16,00
sobota                     06,00 – 13,00

 

 

 

Článok 5
A./Spôsob určenia nájomného za trhové miesto

1/ V prípade súvislého dlhodobého prenájmu trhového miesta je možné predaj realizovať iba na základe:

a) nájomnej zmluvy, ktorú podnikateľský subjekt uzatvorí s Mestom Topoľčany na základe žiadosti o prenájom trhového miesta,

b) úhrady zmluvne stanovenej výšky nájomného.
Za dlhodobý prenájom je považovaný prenájom trhového miesta trvajúci dlhšie ako jeden mesiac. Nájomná zmluva môže byť uzatvorená max. na dobu 1 roka.
 

2/ Nájomné, v prípade dlhodobého prenájmu trhového miesta, je možné zaplatiť v splátkach (štvrťročne).
 

3/ V prípade krátkodobého predaja je tento možné realizovať na základe úhrady nájomného za trhové miesto podľa platného cenníka. Trhové miesto je možné si predplatiť najviac na jeden mesiac dopredu.
 

4/ Sadzby nájomného za jedno trhové miesto typu „ A “ - vymedzené v čl. 1 bod 4 písm. d tohto VZN:
Denný nájom za trhové miesto                              4,00  €
Denný nájom za 1/2 trhového miesta                    2,00  €
Denný nájom za 1/3 trhového miesta                    1,00  €
Nájomné za 1 mesiac trhového miesta                  70,00  €
Nájomné za 2 mesiace trhového miesta                135,00  €
Nájomné za 3 mesiace trhového miesta                200,00  €
Nájomné za 4 mesiace trhového miesta                265,00  €
Nájomné za 5 mesiacov trhového miesta              330,00  €
Nájomné za 6 mesiacov trhového miesta              395,00  €
Nájomné za 7 mesiacov trhového miesta              460,00  €
Nájomné za 8 mesiacov trhového miesta              525,00  €
Nájomné za 9 mesiacov trhového miesta              590,00  €
Nájomné za 10 mesiacov trhového miesta 655,00  €
Nájomné za 11 mesiacov trhového miesta 720,00  €
Nájomné za 12 mesiacov trhového miesta 785,00  €

 

5/ Sadzby nájomného za jedno trhové miesto typu „ B “ -  vymedzené v čl. 1 bod 4e tohto VZN:
Denný nájom za trhové miesto                              10,00  €
Denný nájom za 3/5 trhového miesta                    6,00  €
Denný nájom za 2/5 trhového miesta                    4,00  €
Nájomné za 1 mesiac trhového miesta                  180,00 €
Nájomné za 2 mesiace trhového miesta                356,00 €
Nájomné za 3 mesiace trhového miesta                528,00 €
Nájomné za 4 mesiace trhového miesta                688,00 €
Nájomné za 5 mesiacov trhového miesta              850,00 €
Nájomné za 6 mesiacov trhového miesta              1.008,00 €
Nájomné za 7 mesiacov trhového miesta              1.162,00 €
Nájomné za 8 mesiacov trhového miesta              1.312,00 €
Nájomné za 9 mesiacov trhového miesta              1.458,00 €
Nájomné za 10 mesiacov trhového miesta 1.600,00 €
Nájomné za 11 mesiacov trhového miesta 1.738,00 €
Nájomné za 12 mesiacov trhového miesta 1.872,00 €

 

6/ Minimálna sadzba nájomného za prenájom pozemku vo dvore tržnice   36,50 €/m2/rok

 

7/ Nájomné za trhové miesto predávajúci uhradí:

a) na účet mesta, ak má uzatvorenú nájomnú zmluvu s Mestom Topoľčany 

b) správcovi tržnice mesta Topoľčany - referentovi OSMS, ak nemá uzatvorenú nájomnú zmluvu. Nájomné musí predávajúci uhradiť za celé obdobie, v ktorom predávajúci žiada predajné miesto využívať. Takému nájomcovi vydá správca tržnice doklad o zaplatení (doklad z ERP).
 

8/ Doklad o zaplatení je predávajúci povinný uschovať po celú dobu predaja a na požiadanie ho predložiť kontrolným orgánom. Doklad o zaplatení je neprenosný na inú osobu a platí len na obdobie, na ktoré bol vydaný.

 

B./ Spôsob určenia nájomného za prenájom nebytových priestorov na tržnici vo vlastníctve mesta Topoľčany

 

1/ Nebytovým priestorom podľa § 1 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v zmysle tohto VZN je miestnosť, alebo súbor miestností, ktoré sú podľa rozhodnutia stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie, napr. obchodné, reštauračné a kancelárske priestory.
 

2/ Budova tržnice – nebytové priestory budú prenajímané ako obchodné, reštauračné, kancelárske a pod. priestory s minimálnou ročnou sadzbou nájomného 66,00  €/m2. V tejto cene nie sú zahrnuté náklady na služby spojené s užívaním nebytových priestorov, ktoré budú predmetom nájomnej zmluvy.

 

3/ Tieto nebytové priestory budú prenajímané postupom podľa zásad o hospodárení s majetkom mesta. 

 

C./  Spôsob určenia nájomného za predajné stánky a chladiace boxy

 

1/ Predajné stánky –  minimálna ročná sadzba je  78,00,-€/m2. V tejto sadzbe nie sú zahrnuté náklady za spotrebu el. energie. Toto bude predmetom nájomnej zmluvy.

 

2/ Chladiace boxy -  minimálna ročná sadzba je 16,50,-€/m2. V tejto sadzbe nie sú zahrnuté náklady za spotrebu el. energie. Toto bude predmetom nájomnej zmluvy.

 

Článok 6
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny

 

1/ Predávajúci je povinný udržiavať predajné miesto a ostatné priestory, ktoré má v prenájme v čistote tak počas predajnej doby, ako i po jej ukončení.

 

2/ Čistotu ostatných priestorov vrátane sociálnych zariadení zabezpečuje mesto Topoľčany, vrátane odvozu odpadov a zimnej údržby.

 

Článok 7
Povinnosti správcu tržnice

 

1/ Mesto Topoľčany ako správca tržnice prostredníctvom príslušného referenta OSMS je povinné zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.

 

2/ Správca tržnice Mesto Topoľčany, prostredníctvom príslušného referenta OSMS kontroluje u predávajúceho :

a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti /živnostenský list, výpis z obchodného registra a oprávnenie na podnikanie ako samostatne hospodáriaci roľník/, a povolenie podľa § 3 ods. 3 zákona č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, na predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

b) doklad o nadobudnutí tovaru,

c) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov (zákon č. 511/1992 Zb., vyhláška MF SR 55/1994 Z. z.).

d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení,

e) dodržiavanie trhového poriadku,
 

3/ Pri predaji húb správca tržnice kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti predávajúceho vydaného podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

4/ Oprávnenie na podnikanie ako je uvedené pod písmenom a) tohto článku a doklad o nadobudnutí tovaru podľa písmena b) tohto článku sa nevyžadujú, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov fyzickými osobami medzi sebou v primeranom množstve a o predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo lesných plodín fyzickými osobami.

 

Článok 8

Povinnosti predávajúcich na trhových miestach

 

Predávajúci na tržnici sú povinní dodržiavať ustanovenia uvedené v § 11 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja.

 

Článok 9

Dozor a sankcie

 

1/ Dozor nad dodržiavaním trhového poriadku a podmienok pri predaji vykonáva Mesto Topoľčany, prostredníctvom svojich zamestnancov.
 

2/ Pri porušení ustanovení tohto VZN bude Mesto Topoľčany postupovať v súlade s § 12 a § 13 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb v znení neskorších predpisov.

 

3/ Ak je pri výkone dozoru kladený fyzický odpor, alebo ak sa sťažuje alebo marí výkon dozoru, môžu zamestnanci orgánov dozoru požiadať v súlade s § 14 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb v znení neskorších predpisov o súčinnosť Policajný zbor.

 

4/ Oprávnenie Mesta Topoľčany a iných dozorných, inšpekčných a ostatných orgánov na ukladanie pokút podľa osobitných predpisov nie sú týmto všeobecne záväzným nariadením dotknuté.

 

Článok 10
Záverečné ustanovenia

 

1/ Toto VZN č. 11/2014 o trhovom poriadku mestskej tržnice na Ul. Moyzesovej 583/10 v Topoľčanoch bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Topoľčanoch dňa  29.10.2014 a nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

2/ Ruší sa VZN č. 1/2014 o trhovom poriadku mestského trhoviska na Nám. Ľ. Štúra v Topoľčanoch a to dňom nadobudnutia účinnosti VZN č.11/2014.

 

 

 

Ing. Peter Baláž
primátor mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Úvodná stránka