Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Transparent
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: 10.12.2014

Vyhlásené: 11.12.2014

Účinnosť: 1.1.2015

VZN mesta Topoľčany č. 12/2014 o miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Mesto Topoľčany v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb.)  a ustanoveniami § 77 - § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon č. 582/2004 Z. z. )

 

   v y d á v a

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Topoľčany č. 12/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Článok 1

 

Úvodné ustanovenie

 

Mesto  Topoľčany podľa § 83 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje s účinnosťou od 1. januára 2015 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  (ďalej len „poplatok“).

 

Toto   všeobecne záväzné nariadenie  ustanovuje :

sadzby poplatku,
hodnotu koeficientu,
pri množstvovom zbere spôsob a lehotu zaplatenia poplatku,
podmienky a podklady na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti,
podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník predložiť pri znížení alebo odpustení poplatku.

 

       3.    Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.

 

 

Článok 2

 

Sadzby poplatku

 

Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vzniknuté na území mesta Topoľčany je stanovená pre územie mesta Topoľčany 0,0658 € za osobu a kalendárny deň  /24,- € : 365 =  0,0658 €/osoba/kalendárny deň/ v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje sadzba pre množstvový zber.

 

 Sadzby poplatkov pri množstvovom  zbere  sú stanovené pre územie mesta    Topoľčany  v závislosti od objemu zbernej nádoby na  liter  komunálnych  odpadov alebo drobných stavebných odpadov :

 

 

 

 

Objem zbernej nádoby

 v  litroch

Frekvencia vývozu

za rok

Sadzba poplatku

v  €/liter

Poplatok

v  €/rok

110 l

1 x týždenne

52 vývozov za rok

0,0082

46,90

1 100 l

1 x za 2 týždne

26 vývozov za rok

0,0040

114,40

1 100 l

1 x týždenne

52 vývozov za rok

0,0040

228,80

1 100 l

2 x týždenne

104 vývozov za rok

0,0040

457,60

1 100 l

3 x týždenne

156 vývozov za rok

0,0040

686,40

1 100 l

4 x týždenne

208 vývozov za rok

0,0040

915,20

1 100 l

5 x týždenne

260 vývozov za rok

0,0040

1144,00

 

 

Článok  3

 

Hodnota  koeficientu

 

           Hodnota  koeficientu je 1.

                                   

Článok  4

 

Spôsob a forma  určenia  poplatku pri  množstvovom zbere

 

1. Pri subjektoch, u ktorých je zavedený množstvový zber, ktorý je zadefinovaný  vo VZN č.4/2011 o odpadoch, sa určuje poplatok ako  súčin počtu vývozov, sadzby a veľkosti zbernej nádoby.

2. Množstvový zber komunálnych odpadov a drobných  stavebných  odpadov  je možné zaviesť pre fyzické osoby – podnikateľov s výnimkou subjektov spravujúcich byty a právnické osoby s výnimkou subjektov spravujúcich byty. 

3.  Poplatníkom, ktorí sú zapojení do množstvového  zberu mesto  Topoľčany určí poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.

            4.  Poplatník je povinný postupovať podľa § 80 ods.1 zákona  č. 582/2004 Z. z. vo veci vzniku, zániku a zmeny poplatkovej povinnosti (oznamovacia povinnosť). Oznámenia sa podávajú prostredníctvom tlačív, ktoré sú zverejnené na webovej stránke mesta.

 

Článok 5

 

Vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti

 

Mesto  Topoľčany vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe žiadosti, ak mu  v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikla povinnosť platiť poplatok a preukáže splnenie  nasledovných podmienok :

 

Splnenie oznamovacej povinnosti o zániku poplatkovej povinnosti podľa § 80  ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. a
predloženie podkladov preukazujúcich pravdivosť údajov uvedených v oznamovacej povinnosti (doklad o zrušení trvalého pobytu,  doklad o zrušení  prevádzky).

 

2. Po splnení vyššie uvedených podmienok mesto Topoľčany  upraví poplatok    dodatočným rozhodnutím. Preplatok  vráti poplatníkovi na základe právoplatného dodatočného rozhodnutia  a písomnej žiadosti, v ktorej poplatník uvedie, kde má správca dane vzniknutý preplatok vrátiť bezhotovostným platobným stykom ( číslo účtu/kód banky a IBAN). Pokiaľ poplatník vo svojej žiadosti neuvedie číslo účtu v peňažnom ústave, mesto Topoľčany  vráti poplatok  v hotovosti  prostredníctvom pokladne MsÚ Topoľčany.

 

 

Článok 6

                                           

Zníženie a odpustenie poplatku

 

1. Mesto Topoľčany  na základe  žiadosti poplatníka   zníži poplatok  na 0,0066 eura/ osobu/kalendárny deň za  obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže splnenie podmienok podľa § 82 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.:

   

    Podklady poskytnutia poplatkovej úľavy :

 

Štúdium na strednej alebo vysokej škole mimo územia Topoľčian.

            Hodnoverným podkladom preukazujúcim dôvod poskytnutia poplatkovej úľavy je :

            potvrdenie  o štúdiu (za akademický rok od 1. septembra predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia do 31. augusta aktuálneho zdaňovacieho obdobia vrátane za akademický rok od 1. septembra aktuálneho zdaňovacieho obdobia do 31. augusta  nasledujúceho zdaňovacieho obdobia) a doklad o ubytovaní za uvedené obdobie

           ( potvrdenie z internátu  alebo nájomná zmluva).

 

Miesto výkonu práce mimo územia Topoľčian,

             Hodnoverným podkladom preukazujúcim dôvod poskytnutia   poplatkovej úľavy je :   

             

výkon práce na území Slovenskej republiky :

. potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu mimo  mesta Topoľčany a doklad o ubytovaní v mieste zamestnania alebo

. potvrdenie činnosti vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia mimo mesta Topoľčany a doklad o ubytovaní, 

 

výkon práce mimo územia Slovenskej republiky :

                        .   potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník  v zdaňovacom období vykonáva prácu   alebo

                         .  potvrdenie činnosti vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia  v zahraničí alebo 

      .   doklad o ubytovaní v mieste zamestnania alebo

      .    potvrdenie agentúry sprostredkujúcej prácu v zahraničí alebo

      .    v prípade ak je zamestnaný ako opatrovateľ, prehlásenie od rodiny, ktorá  

           túto fyzickú osobu zamestnáva  a potvrdenie o prechodnom pobyte alebo

      .    potvrdenie o zaplatení poplatku podľa platnej legislatívy  príslušného štátu za miestne dane a poplatky  alebo

      .    doklad preukazujúci pobyt  v zahraničí alebo

      .    potvrdenie príslušného úradu v zahraničí o evidencií poplatníka v zozname nezamestnaných v príslušnom štáte alebo

                       .  potvrdenie od zamestnávateľa  o dĺžke pracovných turnusov  v zdaňovacom období, ak poplatník vykonáva turnusové  práce.

 

  Ak ide o dieťa :

potvrdenie o poberaní príspevku na dieťa v zahraničí alebo
potvrdenie  o návšteve predškolského a školského zariadenia alebo
potvrdenie o návšteve strednej a vysokej školy alebo
potvrdenie z príslušného úradu o pobyte.

 

 

Pobyt mimo územia Topoľčian,

            Hodnoverným podkladom preukazujúcim dôvod poskytnutia   poplatkovej úľavy je

            potvrdenie o prechodnom pobyte a  doklad o zaplatení  poplatku a potvrdenie  obce o dĺžke obdobia,  v ktorom bol poplatník v mieste prechodného pobytu.

 

            Čestné vyhlásenie nie je považované za doklad preukazujúci nárok na zníženie poplatku.

          

      Doklady preukazujúce dôvod  zníženia poplatku je poplatník povinný predložiť v bežnom zdaňovacom období.

 

 

 2.      Mesto Topoľčany  na základe  žiadosti poplatníka poplatok odpustí za obdobie, za ktoré

 preukáže splnenie podmienok na odpustenie poplatku podľa § 82 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.

 

 

Podklady pre odpustenie poplatku :

 

potvrdenie o hospitalizácii a jej dĺžke v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
potvrdenie o umiestnení a jeho dĺžke v nápravnovýchovnom zariadení,
potvrdenie o umiestnení a jeho dĺžke v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou.

 

         Čestné vyhlásenie nie je považované za doklad preukazujúci nárok na odpustenie poplatku.

 

Doklady preukazujúce dôvod odpustenia poplatku je poplatník povinný predložiť v bežnom zdaňovacom období.

 

 

3.    V prípade, že doklad  podľa ods. 1 nie je slovenskom alebo v českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad (nie je potrebný úradný preklad). 

 

 

4.     Poplatník je povinný na základe vyžiadania predložiť k nahliadnutiu  originál podkladov

  v ods. 1 a 2 tohto ustanovenia.

 

 5.  Mesto Topoľčany môže od poplatníkov žiadať doplnenie aj iných dokladov, ktoré preukazujú pobyt poplatníka mimo mesta.

 

 

Článok 7

 

Splatnosť poplatku

 

        Splatnosť poplatku určí mesto Topoľčany v rozhodnutí.   Poplatník môže  postupovať pri uhrádzaní poplatku aj podľa § 81 ods.4 zákona č. 582/2004 Z. z.

 

 

 

Článok 8

 

Zrušovacie ustanovenie

      

      Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného  nariadenia sa ruší :

VZN mesta Topoľčany č.13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 
Dodatok č. 1/2013 k VZN Mesta Topoľčany č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálny odpad  a drobný stavebný odpad.

 

 

Článok 9

 

Záverečné  ustanovenia

 

   1.  VZN mesta Topoľčany č.12/2014 o miestnom  poplatku za komunálny odpad a drobný  stavebný odpad bolo schválené na zasadnutí MsZ v Topoľčanoch dňa 10.12.2014.

2. VZN mesta Topoľčany č.12/2014 o miestnom  poplatku za komunálny odpad a drobný  stavebný odpad  platí na celom území mesta vrátane mestských častí Veľké Bedzany a Malé Bedzany.

   3. VZN mesta Topoľčany č. 12/2014 o miestnom  poplatku za komunálny odpad a drobný    stavebný odpad   nadobúda  účinnosť dňa 1. januára 2015.

                                                                                                 

 

 

                                                                                                 Ing. Peter Baláž 

                                                                        primátor mesta

 

 

 

 Úvodná stránka