Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Transparent
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (Trhový poriadok)

Schválené: 25.2.2015

Vyhlásené: 26.2.2015

Účinnosť: 13.3.2015

Mesto Topoľčany podľa  § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 8 a § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva  toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“)

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Topoľčany č. 6/2015

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb

na trhových miestach (Trhový poriadok)

 

 

Článok  1

Úvodné ustanovenia

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Topoľčany (ďalej len „toto nariadenie“) upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na zriadených trhových miestach na území mesta Topoľčany v zmysle zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 178/1998 Z. z.“).
V zmysle zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach týmto VZN upravuje Mesto Topoľčany predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach najmä:

druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, ktorých predaj a poskytovanie je na trhových miestach na území mesta Topoľčany povolené,
druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov, trhové dni,
predajný  čas.

 

 

Článok  2

Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, ktorých predaj a poskytovanie je na trhových miestach na území mesta Topoľčany povolené

 

Na trhových miestach sa môžu predávať  v súlade s § 7 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov nasledovné výrobky, pri predaji ktorých musia byť splnené podmienky podľa osobitných predpisov:

vajcia – čerstvé slepačie vajcia, musia byť čisté, nie rozbité, s neporušenou škrupinou, resp. nie popraskané, bez cudzieho zápachu, musia byť účinne chránené pred akýmkoľvek poškodením - nárazmi,  musia byť pri predaji držané v čistote a v suchu,  chránené pred priamym slnečným žiarením a uchovávané pri stálej teplote za podmienok dodržiavania hygienických vlastností, ktorá nesmie byť nižšia ako +5 0 C a vyššia ako +l8 0 C. Obaly, v ktorých sú uchovávané vajcia, nesmú byť zdrojom žiadnej kontaminácie. Vajcia musia byť označené v zmysle ustanovení § 5 ustanoveniami Nariadenia vlády SR č. 360/2011 Z.z. ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam (ďalej len Nariadenia vlády SR č. 360/2011).  
včelí med – musí byť chránený pred akoukoľvek kontamináciou, nesmie byť vystavovaný účinkom priameho slnečného žiarenia, obaly, v ktorých je zabalený med musia spĺňať požiadavky na obaly pre potraviny. Predávaný med musí spĺňať požiadavky uvedené vo Vyhláške MP a RV SR č. 41/2012 o mede a požiadavkám ustanovenia § 6 Nariadenia vlády  SR č.360/2011 s uvedením povinných údajov vrátane označenia pôvodu medu a dátumu balenia
mliečne výrobky, mäsové výrobky tepelne opracované, trvanlivé a masť (bravčová, husacia, kačacia), ako aj oškvarky - musí byť dodržaný teplotný reťazec (režim) a vytvorené podmienky na jeho dodržanie podľa osobitných predpisov - zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, vrátane príslušného označenia, ako aj Nariadenia vlády SR č.359/2011, výrobky musia byť chránené pred akoukoľvek kontamináciou, musia byť balené do obalov, ktoré spĺňajú požiadavky na obaly pre potraviny a možno ich predávať na základe Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva na uvedenie priestorov stánku alebo mobilného zariadenia na predaj potravín s uvedeným rozsahom predávaného sortimentu
ovocie a zelenina – musí byť zachovaná bezpečnosť, kvalita a výživová hodnota pri zachovaní maximálnych povolených ročných množstiev predaja a pri dodržaní stanovených podmienok na kvalitu predávaného ovocia a zeleniny. Predávané ovocie a zelenina musí spĺňať požiadavky  Nariadenia vlády SR č. 360/2011
huby – na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracúvanie húb vydaného regionálnym úradom verejného zdravotníctva v sídle kraja - § 15 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. , Vyhláška MZ SR č. 520/2007
cukrovinky a cukrárenské výrobky (trvanlivé pečivo) – musia mať vytvorené podmienky na dodržanie osobitných predpisov - zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, vrátane príslušného označenia, musia byť dodržané osobitné  teplotné podmienky, musia byť chránené pred priamym slnečným žiarením, ako aj pred akýmkoľvek zdrojom kontaminácie, nebalené cukrárske výrobky určené na priamy predaj, musia mať na dostupnom mieste uvedené zloženie
predaj burčiaku  v období od 15.8. do 31.12. kalendárneho roka v zmysle  § 12 ods. 2 zákona  č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve
pred začatím predaja rýb je povinné Ohlásenie začatia predaja, a to na príslušnej  RVPS v Topoľčanoch. Príručné nádrže so živými rybami sa nesmú preplňovať. V 1 m3 vody možno prechodne držať najviac 200 kg živých rýb, teplota vody by mala  byť najmenej 5°C a najviac 10° C. Má byť zabezpečený dostatočný prítok čerstvej pitnej vody alebo pravidelná výmena vody každé tri hodiny. Živé ryby sa pri manipulácii  nesmú chytať za oči, za žiabre, nesmú sa zbavovať šupín za živa, násilne vytláčať rybie ikry
vianočné stromčeky, chvoje, šišky a výrobky z nich je možné predávať len na základe potvrdenia o spôsobe ich nadobudnutia
liečivé rastliny možno predávať len na základe Osvedčenia o znalosti liečivých rastlín, ktoré   vydáva Štátny ústav pre kontrolu liečiv
pekárske výrobky (chlieb, koláč a pečivo rôznych druhov) – iba od schválených výrobcov, pričom pri umiestňovaní na trh musia byť dodržané ustanovenia Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkov a cestovinách, v spojení so zákonom NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov § 12 ods. (1) písm. f), v zmysle ktorého musí byť predaj zabezpečený hygienickým spôsobom a z vhodných zariadení tak, aby bola potravina chránená pred akoukoľvek kontamináciou (napr. prachom, hmyzom, poveternostnými podmienkami a pod.). Pri manipulácii a predaji pekárskych výrobkov sa musia používať hygienické pomôcky. Spotrebiteľ musí mať k dispozícii všetky povinné údaje v súvislosti s výrobkami umiestňovanými na trh – ich pôvod, zloženie, vrátane vyznačených alergénov tak, aby nemohol byť zavádzaný a pred predajom mal zabezpečený dostatok informácií o výrobku, čo uľahčí jeho rozhodovanie.
balené sušené ovocie – iba od schválených výrobcov, spotrebiteľsky balené s príslušným označením. Jednotlivé balenia musia byť pri vystavovaní a pri predaji chránené pred priamym slnečným žiarením a pred akoukoľvek prípadnou kontamináciou za podmienok dodržania hygienických požiadaviek. Je zakázané umiestňovať na trh sušené ovocie v  nebalenej forme a iného pôvodu ako od oprávnených výrobcov.

- semená  (tekvicové, slnečnicové ) – predaj musí zodpovedať ustanoveniam zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, vrátane príslušného označenia, pri predaji musia byť dodržané podmienky uchovávania a vystavovania a chránené pred akoukoľvek kontamináciou.

-orechy, mak možno predávať v množstve do 100 kg  ako tzv. malé množstvo prvotného produktu rastlinného pôvodu určeného konečnému spotrebiteľovi a to v zmysle § 7 ods. 2 písm. o)  Nariadenia vlády  SR č.360/2011

hydina z domácej produkcie, husacia a kačacia pečeň - musí spĺňať požiadavky uvedené v ustanovení § 8 Nariadenia vlády  SR č.359/2011,mäso hydiny musí mať vzhľad, vôňu čerstvého mäsa bez viditeľných odchýlok, nesmie byť znečistené, predávajúci je povinný zabezpečiť, aby bola hydina chránená pred kontamináciou, kazením sa, rozkladom, slnečným žiarením alebo vplyvmi, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú jej hygienu a bezpečnosť.  Na etikete alebo visačke upevnenej ku každému telu hydiny, majú byť ľahko čitateľné údaje o pôvode mäsa:

- meno, priezvisko a adresa prvovýrobcu, ak ide o prvovýrobcu, resp. adresa zaregistrovanej

prevádzkarne, farmy alebo chovu prvovýrobcu, z ktorého hydinové mäso pochádza.

Dobre viditeľné a čitateľné upozornenie pre kupujúcich:

„Hydinové mäso nie je veterinárne prehliadnuté. Je určené na spotrebu v domácnosti konečného spotrebiteľa po tepelnej úprave“.

Predávajúci je povinný dodržiavať teplotu hydinového mäsa max. do t= +4°C. Predávajúci sa musí preukázať tzv. Potvrdením o registrácií prvovýrobcu (chovateľa hydiny) na priamy predaj z príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.

 

2) Ostatné služby a  výrobky spotrebného charakteru, ktoré sa môžu predávať na trhových miestach, sú uvedené v § 7, § 8 a ambulantný predaj v § 9 zák. č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších  predpisov. 

 

 

 

Článok  3

Druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov, trhové dni

 

 

Trhové miesta na území mesta Topoľčany sú nasledovné:

centrálna mestská zóna  ohraničená ulicami Bernolákova, Krušovská, Čsl. armády, časť Tovarníckej, M. Rázusa,
interiérové priestory na predaj v Domoch  kultúry v Malých a Veľkých Bedzanoch,
verejné priestranstvo pred  požiarnou  zbrojnicou vo Veľkých Bedzanoch.

Mesto Topoľčany organizuje:

Hodový jarmok vo víkendových dňoch k 15. 8. kalendárneho roka v trvaní 3 dní,
Veľký topoľčiansky jarmok v prvom októbrovom týždni v trvaní 3 dní,
Vianočné trhy na Nám. M. R. Štefánika v priebehu mesiaca decembra bežného roka,
Petro - Pavlovský jarmok po 10.6. kalendárneho roka v trvaní 3 dní.

 

 

Článok 4

Predajný čas

 

Všeobecný čas predaja na trhových miestach na území mesta Topoľčany sa určuje v rozmedzí  denne od 6,00 hod do 02,00 hod. nasledujúceho dňa.

 

 

Článok 5

Orgány dozoru a sankcie

 

 

 

Dozor nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú  orgány dozoru, ktorými sú:

- Mestská polícia v Topoľčanoch

      - poverení zamestnanci Mesta Topoľčany

      - hlavný kontrolór mesta

Sankcie za porušenie ustanovení tohto VZN sa riadia § 12 zákona č. 178/1998 Z. z.  podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.

 

 

Článok 6

Zrušovacie ustanovenie

 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Topoľčany č.9/2014 o podmienkach predaja výrobkov  a poskytovania služieb  na trhových miestach  (Trhový poriadok).

 

 

Článok 7

Záverečné ustanovenie

 

Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Topoľčany  dňa 25.02.2015.

VZN  mesta Topoľčany č. 6/2015 o podmienkach predaja výrobkov  a poskytovania služieb  na trhových miestach  (Trhový poriadok) nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Ing.  Peter   B a l á ž

         primátor mestaÚvodná stránka