Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Transparent
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

o územnom rozvoji, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Topoľčany vrátane jeho zmien a doplnkov č.1, č.2,č.3 a č.4.

Schválené: 25.2.2015

Vyhlásené: 26.2.2015

Účinnosť: 13.3.2015

Všeobecne záväzné nariadenie  č.4/2015 o územnom rozvoji, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Topoľčany vrátane jeho zmien a doplnkov č.1,  č.2,č.3 a č.4.

 

Mesto Topoľčany na základe ustanovenia  § 6 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadením v znení neskorších predpisov a  v súlade s § 27, ods.3 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

v y d á v a

 

V Š E O B E C N E    Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E

Č. 4 /2015

o územnom rozvoji obce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu  mesta Topoľčany vrátane jeho zmien a doplnkov č.1, č.2, č.3 a č.4.

A/ Úvodná  časť:

Článok  1

Účel nariadenia a rozsah platnosti

Všeobecne záväzné nariadenie zabezpečuje dokument pre riadenie územnej a koncepčnej činnosti a taktiež pre stanovenie regulatívov a limitov využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Topoľčany.

Týmto všeobecne záväzným nariadením  sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Topoľčany vrátane jeho zmien a doplnkov č.1, č.2, č.3 a č.4. 

Toto VZN v plnom rozsahu nahrádza  VZN č.11/2012 o územnom rozvoji obce, ktorým bola vyhlásená záväzná časť Územného plánu mesta Topoľčany vrátane zmien a doplnkov č.1, č.2 a č.3, nakoľko obsahuje záväznú časť územného plánu mesta schváleného 7.6. 2007 doplneného o náležitosti zmien a doplnkov č.1, č.2, č.3 a č.4.

Územný plán mesta Topoľčany vrátane jeho zmien a doplnkov č.1, č.2, č.3 a č.4   rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určuje jeho zásady, navrhuje vecnú a časovú koordináciu činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Zmeny a doplnky č.4 svojim riešením dopĺňajú záväznú časť Územného plánu mesta Topoľčany vrátane jeho zmien a doplnkov č.1 a č.2 a č.3.

 

B/ Záväzná časť:

Záväzná časť Územného plánu mesta Topoľčany, vrátane jeho zmien a doplnkov č.1, č.2, č.3 a č.4  tvorí prílohu č.1 tohto VZN, ktoré je jeho neoddeliteľnou časťou.

 

Článok 2

Zrušovacie ustanovenia

Týmto sa ruší VZN č. 11/2012 o územnom rozvoji, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Topoľčany vrátane zmien a doplnkov č.1, č.2 a č.3 a to dňom nadobudnutia účinnosti VZN č.4/2015.

 

Článok 3

Záverečné ustanovenia

V zmysle ods.4 § 27 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov bude toto VZN za účelom zverejnenia záväznej časti Zmien a doplnkov č.4 Územného plánu mesta Topoľčany vyvesené na úradnej tabuli mesta najmenej 30 dní od jeho zverejnenia na úradnej tabuli Mesta Topoľčany.

Toto VZN č.4/2015 bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Topoľčanoch dňa 25.2.2015 a nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods.8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 15-tym dňom  od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Topoľčany.

 

 

                                                                                  Ing.Peter   B a l á ž                                      

                                                                                         Primátor  mesta                                           

 

 

 

 

 

 

 

       Záväzná časť Územného plánu mesta Topoľčany vrátane Zmien a doplnkov č.1, č.2, č.3 a č.4, ktorá tvorí prílohu č.1  VZN č.4/2015 je z dôvodu veľkého rozsahu materiálu /počtu strán/ k  nahliadnutiu v pracovných dňoch na Mestskom úrade v Topoľčanoch – odbor výstavby, životného prostredia a vyvlastňovacieho konania u Ing.Kataríny Francovej, č.dverí 241/A na 1.poschodí.

 

 

 

                                                         Ing. Zuzana   Kopčeková

                                             Poverená vedením odboru výstavby, ŽP a VK

                                                

 

 

 

 

 

 Úvodná stránka