Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Transparent
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

o rozsahu povinností pri zabezpečovaní schodnosti chodníkov na území mesta Topoľčany

Schválené: 25.2.2015

Vyhlásené: 26.2.2015

Účinnosť: 13.3.2015

Platné do: 4.10.2018

Nahradené: VZN 6/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Topoľčany č. 3/2015 o rozsahu povinností pri zabezpečovaní schodnosti chodníkov na území mesta Topoľčany

 

Mesto Topoľčany na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov a na základe § 9 ods. 3 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Topoľčany č. 3/2015 o rozsahu povinností pri zabezpečovaní schodnosti chodníkov na území mesta Topoľčany (ďalej len VZN).

 

Článok 1

Účel nariadenia

Účelom tohto VZN je upraviť v súlade s platnou právnou úpravou rozsah povinností subjektov pri zabezpečovaní schodnosti chodníkov na území mesta Topoľčany.
Nariadenie je záväzné pre osoby podľa § 9 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Článok 2

Čistenie chodníkov a miestnych komunikácií

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností sú povinní odstraňovať závady, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou a snehom 1). Je neprípustné zhŕňať zmetené nečistoty na miestnu komunikáciu, verejnú zeleň, do kanalizačných vpustí alebo tieto ponechať zhrnuté na chodníkoch alebo ich spaľovať.
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností sú povinní v zimnom období čistiť chodníky od snehu a poľadovice. Sneh sa musí zhŕňať na okraj chodníka k ceste alebo k miestnej komunikácii. Sneh a ľad treba odstrániť z chodníka tak, aby sa ním nezatarasili priechody cez komunikáciu, kanalizačné vpuste, vchody a vjazdy do budov alebo iných zariadení alebo plochy na manipuláciu s materiálom alebo tovarom.
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností zabezpečia čistenie celého priľahlého chodníka k nehnuteľnosti.
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností na Nám. M.R. Štefánika zabezpečia čistenie chodníka priľahlého k nehnuteľnosti v šírke 1,5 m pozdĺž nehnuteľnosti.
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností zabezpečia bez prieťahov čistenie chodníka čo najskôr tak, aby chodci a obyvatelia nehnuteľnosti boli čo najmenej obťažovaní 1).
V prípade snehovej alebo inej kalamity môže mesto Topoľčany vydať výzvu s určením podmienok pre likvidáciu kalamity v zmysle platných právnych noriem. 2)

 

Článok 3

Kontrola a sankcie

Kontrolu tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať príslušníci mestskej polície, hlavný kontrolór a poverení zamestnanci Mesta.
Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok. 3)
Za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie môže Mesto Topoľčany uložiť pokutu podľa § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. . o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Článok 4

Spoločné a záverečné ustanovenia

Toto VZN č.   /2015 o rozsahu povinností pri zabezpečovaní schodnosti chodníkov na území mesta Topoľčany bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Topoľčanoch dňa 25.02.2015 a nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1991 Tvorba a ochrana životného prostredia v Meste Topoľčany bolo zrušené na základe protestu prokurátora č. Pd 121/14/4406-9.

 

 

 

 

                                                                                                                  Ing. Peter Baláž v.r.

                                                                                                                   primátor mesta

 

 

 

__________________________________________________________________________________

1) § 9 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb.

2) § 3 ods. 3, písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 15 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a zákon č. 7/2010 o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov

3) § 47 a § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisovÚvodná stránka