Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Transparent
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

o dočasnom parkovaní na území mesta Topoľčany

Schválené: 25.2.2015

Vyhlásené: 26.2.2015

Účinnosť: 13.3.2015

Platné do: 27.5.2019

Nahradené: VZN 7/2019

 

 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Topoľčany č. 5/2015 o dočasnom parkovaní na území

 mesta Topoľčany

 

Mesto Topoľčany, podľa §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 6a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov

 

vydáva

toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta Topoľčany.

 

Článok č. 1

Úvodné ustanovenia

1./Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje:

a/ vymedzenie úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel /ďalej len „parkovacie miesta“/ na území mesta Topoľčany

b/ spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest

c/ výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel

d/ spôsob platenia úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel

e/ spôsob preukázania zaplatenia úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel

 

Článok č. 2

Vymedzenie úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel

1./ Na dočasné parkovanie motorových vozidiel slúžia tieto druhy parkovacích miest:
a/ parkovacie miesta bez organizovanej prevádzky
b/ parkovacie miesta s organizovanou prevádzkou

 

2./ Parkovacími miestami bez organizovanej prevádzky sú:
a/ parkovacie miesta s pozdĺžnym státim na miestnej komunikácii na ul. Bernolákovej,
b/ parkovacie miesta na ul. Bernolákovej pri stanovištiach SAD,

c/ parkovacie miesta na ul. Bernolákovej pri novej Poliklinike
d/ parkovacie miesta po pravej strane ulice sv. Cyrila a Metóda a ul. Štúrovej ,
e/ parkovacie miesta na ul. Krušovskej pri SOU-O – Zelený rínok
f/ parkovacie miesta na ul. J. Wolkra.

3./ Parkovacími miestami s organizovanou prevádzkou sú:
a/ parkovacie miesta na námestí Ľ. Štúra,
b/ parkovacie miesta na ul. Československej armády.

 

 

Článok č. 3

Spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest

1./ Na prevádzku parkovacích miest na dočasné parkovanie motorových vozidiel Mesto Topoľčany poveruje v súlade s § 3d ods. 5 písm. d) 1 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách

(cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov Mestské služby Topoľčany, s.r.o. – ďalej  len  „MsS“.

2./  Spôsob úhrady v zmysle § 6a ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. rieši zmluvný vzťah medzi Mestom Topoľčany  a MsS.

3./ Za údržbu, čistotu, prevádzkovanie, dopravné značenie a poriadok na parkovacích miestach zodpovedajú MsS.

4./ Časový rozsah spoplatneného dočasného parkovania motorových vozidiel sa určuje na čas:

     a/ parkovacie miesta s organizovanou prevádzkou:

pondelok -piatok                     od 06.00 hod. do 18.00 hod.
sobota                                     od 06.00 hod. do 14.00 hod.

b/ parkovacie miesta bez organizovanej prevádzky

pondelok -piatok                     od 06.00 hod. do 17.00 hod.
sobota                                     od 06.00 hod. do 13.00 hod.

 

Článok č. 4

Výška úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel

 

Výška úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel je uvedená v cenníkoch,  ktoré tvoria prílohu č. 1 a 2 tohto VZN.

 

Článok č. 5

Spôsob platenia úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel

 

1./ Platiteľom úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel je vodič vozidla alebo držiteľ vozidla.

2./  Úhradu je možné zaplatiť:

v hotovosti
bankovým prevodom

 

Článok č. 6

Spôsob preukázania zaplatenia úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel

 

1./ Zaplatenie úhrady sa preukazuje:

a/ parkovacím lístkom

b/ platnou parkovacou kartou

c/ potvrdením o zaplatení čipovej karty

2./ Platiteľ úhrady za parkovacie miesto umiestni platný doklad o zaplatení úhrady viditeľne za čelné sklo vozidla tak, aby všetky údaje na doklade boli čitateľné z vonkajšej strany vozidla. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti sa uvedené hodnotí ako nezaplatená úhrada.

3./ Občania majúci trvalý pobyt na ulici Bernolákovej a J. Wolkra č. 1840  sú  zaevidovaní v zozname majiteľov motorových vozidiel vedenom Mestskou políciou v Topoľčanoch. Úhradu za dočasné parkovanie motorových vozidiel na miestnych komunikáciách  na ulici Bernolákovej a J. Wolkra č. 1840 neplatia.

 

Článok č. 7

Kontrolná činnosť

Kontrolu plnenia ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva Mestská polícia Mesta Topoľčany.

Článok č. 8

Sankcie

Sankcie za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia upravujú osobitné predpisy.2

 

Článok č. 9

Prechodné a záverečné ustanovenia

1./ Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rušia doteraz  platné Zásady pre parkovanie v meste Topoľčany a cenový predpis sadzieb parkovného na území mesta Topoľčany   zo dňa 01.12.2009. Parkovacie karty vydané v zmysle uvedených pravidiel sú v platnosti do ich doby ukončenia.

2./ Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch sa uznieslo na vydaní tohto VZN č. 5/2015 o dočasnom parkovaní na území mesta Topoľčany na svojom zasadnutí dňa  25.02.2015 a toto VZN č. 5/2015  nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v Topoľčanoch

 

 

 

                                                                                                       Ing. Peter Baláž

                                                                                              Primátor mesta Topoľčany

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________
1) § 3d ods. 5 písm. d)2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon )

2) Zákon slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

 

 

                                                Príloha č. 1

 

                                        Cenník parkovania

 

na parkovacích miestach  s organizovanou prevádzkou

 

 

 

Osobný automobil, motocykel, moped, prívesný vozík

                                                                                                 

Do 5 minút                                                                zdarma            

5 minút – 1 hodina                                                   0,40,- €             

Za každú začatú hodinu po 1. hodine                    +0,50,- €           

Celodenné státie ŤZP, ŤZPS                                   0,30,- €             

Strata potvrdenia o parkovaní                                  4,00,- €             

 

 

Nákladný automobil, autobus, auto s prívesom

 

Do 5 minút                                                                zdarma          

5 minút – 1 hodina                                                   0,70,- €              

Za každú začatú hodinu po 1. hodine                   + 0,90,- €              

Strata potvrdenia o parkovaní                                  8,00,- €             

 

 

Karty – nákup, predĺženie

 

 

Čipová parkovacia karta – nákup                          10,00,- €             

Čipová parkovacia karta – vrátenie                         8,00,- €               

Čipová parkovacia karta – mesačná                      18,00,- €             

Čipová parkovacia karta – ¼-ročná                       40,00,- €             

Čipová parkovacia karta – ½-ročná                       80,00,- €              

Čipová parkovacia karta –  ročná                        145,00,- €           

 

Čipové karty sa dajú zakúpiť v obslužných stanovištiach na parkovacích miestach s organizovanou prevádzkou /Nám. Ľ. Štúra, Ul. ČSA/

 

 

 

 

                             UPOZORNENIE !

 

                      Parkoviská sú nestrážené !

 

 

 

 

 

 

                                                 Príloha č. 2

 

                              Cenník parkovania

 

na parkovacích miestach bez organizovanej prevádzky

 

 

Parkovacie automaty – Zóna 1

                                                                                               

a/ Zelený rínok, ul. J. Wolkra

 

Od 1. minúty do celej 1. hodiny                             0,30,- €              

 

Za každú začatú hodinu po 1.hodine                  + 0,50,- €             

 

ŤZP, ŤZPS  –  Celodenné státie                             0,20,- €             

Parkovacie automaty – Zóna 2

 

b, ul. Bernolákova

 

Od 1. minúty do celej 1. hodiny                             0,30,- €               

 

Za každú začatú hodinu po 1.hodine                  + 0,40,- €               

 

ŤZP, ŤZPS  –  Celodenné státie                             0,20,- €              

 

Karty – nákup, predĺženie

 

Papierová parkovacia karta – mesačná                18,00,- €              

 

Papierová parkovacia karta – štvrťročná             40,00,- €              

 

Papierová parkovacia karta – polročná                80,00,- €             

 

Papierová parkovacia karta – ročná                   145,00,- €            

 

Papierové karty sa dajú zakúpiť v obslužných stanovištiach na parkovacích miestach s organizovanou prevádzkou /Nám. Ľ. Štúra, Ul. ČSA/

 

                                     UPOZORNENIE !

 

                              Parkoviská sú nestrážené !

 

V Topoľčanoch dňa :   25.2.2015

 

 

                                                                    Ing. Peter Baláž

                                                           Primátor mesta Topoľčany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Úvodná stránka