Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Transparent
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

o niektorých podmienkach držania psov

Schválené: 25.2.2015

Vyhlásené: 26.2.2015

Účinnosť: 13.3.2015

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Topoľčany

č. 2/2015

o niektorých podmienkach držania psov

 

Mesto Topoľčany na základe § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 ods.1 a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky držania psov

 

v y d á v a

 

pre územie mesta Topoľčany a jeho mestské časti Malé Bedzany a Veľké Bedzany /ďalej len na území mesta Topoľčany/ toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/.


                                                                        Článok 1
                                                           Úvodné ustanovenia

 

Predmetom tohto nariadenia je úprava nasledovných podmienok:

určenie sumy úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa;
úprava podrobností o vodení psov;
vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný
vymedzenie miest, kde je vstup so psom zakázaný;
úprava podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev psami.

Nariadenie sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa alebo osobu, ktorá psa vedie.


                                                                  

Článok 2

Suma úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky

 

V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky vydá mesto Topoľčany držiteľovi psa náhradnú evidenčnú známku za úhradu vo výške 0,85 eur.

                                                                                                  

 

Článok 3
Podrobnosti o vodení psa
 

Na miestach, kde je voľný pohyb psa zakázaný, psy možno vodiť len na vôdzke bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji psa. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia v každom prípade jej použitia byť primerané psovi, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.

 

 

Článok 4
Zákaz voľného pohybu psov

 

Voľný pohyb psa je zakázaný na miestach označených tabuľou s nápisom ,,Voľný pohyb psa zakázaný“.

 

 

Článok 5

Zákaz vstupu so psom

 

Miesta, kde je vstup so psom zakázaný označuje tabuľa s nápisom ,,Zákaz vstupu so psom“ alebo piktogram s preškrtnutou siluetou psa.
Vstup so psom je zakázaný na týchto verejne prístupných miestach:

objekty verejnej správy, školské, zdravotnícke, športové a kultúrne zariadenia      v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
cintoríny a pietne miesta,
priestory detských ihrísk, dopadových plôch a pieskovísk, športové ihriská.

 

 

Článok 6

Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev
 

Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, bezodkladne po znečistení odstráni psie výkaly z verejného priestranstva a vhodí do kontajnera alebo koša na komunálny odpad. Kontajnery na komunálny odpad a odpadkové koše na komunálny odpad sú viditeľne označené piktogramom alebo nálepkou – psie výkaly.

 

 

Článok 7
Kontrola
 

Kontrola dodržiavania tohto VZN sa vykonáva:

zamestnancami MsÚ Topoľčany
príslušníci MsP Topoľčany
 

 

Článok 8

Záverečné ustanovenia

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Topoľčany č. 8/2002 o podmienkach držania psov, Dodatok č. 1/2008 k VZN Mesta Topoľčany č. 8/2002 o podmienkach držania psov, Dodatok č. 2/2010 k VZN Mesta Topoľčany č. 8/2002 v znení dodatku č. 1/2008 o podmienkach držania psov, Dodatok č. 3/2012 k VZN Mesta Topoľčany  č. 8/2002 o podmienkach držania psov boli zrušené na základe protestu prokurátora.
VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch na zasadnutí dňa 25.02.2015.
VZN nadobúda účinnosť uplynutím 15 dní od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Ing. Peter Baláž

                                                                                                          primátor mesta                                                                                             Úvodná stránka