Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Transparent
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

Dodatok č. 1/2015k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Topoľčany č.11/2014 o trhovom poriadku mestskej tržnice na Ul. Moyzesovej 583/10 v Topoľčanoch

Schválené: 29.4.2015

Vyhlásené: 30.4.2015

Účinnosť: 15.5.2015

 

Dodatok č. 1/2015

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Topoľčany č. 11/2014

o trhovom poriadku mestskej tržnice na Ul. Moyzesovej 583/10 v Topoľčanoch

 

Mesto Topoľčany na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods.1 zákona č.178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov

 

v y d á v a 

tento dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 11/2014

o trhovom poriadku mestskej tržnice na Ul. Moyzesovej 583/10 v Topoľčanoch

 

VZN č. 11/2014 sa mení a dopĺňa nasledovne:

 

Článok 1

 

V článku 2 Údaje o druhoch predávaných výrobkov a poskytovaných služieb v bode 1/ písm. k) sa mení znenie nasledovne:

k) mliečne výrobky, mäsové výrobky tepelne opracované, trvanlivé a masť (bravčová, husacia, kačacia), ako aj oškvarky - musí byť dodržaný teplotný reťazec (režim) a vytvorené podmienky na jeho dodržanie podľa osobitných predpisov - zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, vrátane príslušného označenia, ako aj Nariadenia vlády SR č.359/2011, výrobky musia byť chránené pred akoukoľvek kontamináciou, musia byť balené do obalov, ktoré spĺňajú požiadavky na obaly pre potraviny a možno ich predávať na základe Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva na uvedenie priestorov stánku alebo mobilného zariadenia na predaj potravín s uvedeným rozsahom predávaného sortimentu.

 

V článku 2 Údaje o druhoch predávaných výrobkov a poskytovaných služieb v bode 1/ sa dopĺňajú nasledovné písmena za písmeno k):

 

l) cukrovinky a cukrárenské výrobky (trvanlivé pečivo) – musia mať vytvorené podmienky na dodržanie osobitných predpisov - zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, vrátane príslušného označenia, musia byť dodržané osobitné  teplotné podmienky, musia byť chránené pred priamym slnečným žiarením, ako aj pred akýmkoľvek zdrojom kontaminácie, nebalené cukrárske výrobky určené na priamy predaj, musia mať na dostupnom mieste uvedené zloženie

 

m) predaj burčiaku  v období od 15.8. do 31.12. kalendárneho roka v zmysle  § 12 ods. 2 zákona  č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

 

n) pred začatím predaja rýb je povinné Ohlásenie začatia predaja, a to na príslušnej  RVPS v Topoľčanoch. Príručné nádrže so živými rybami sa nesmú preplňovať. V 1 m3 vody možno prechodne držať najviac 200 kg živých rýb, teplota vody by mala  byť najmenej 5°C a najviac 10° C. Má byť zabezpečený dostatočný prítok čerstvej pitnej vody alebo pravidelná výmena vody každé tri hodiny. Živé ryby sa pri manipulácii  nesmú chytať za oči, za žiabre, nesmú sa zbavovať šupín za živa, násilne vytláčať rybie ikry

 

o) pekárske výrobky (chlieb, koláč a pečivo rôznych druhov) – iba od schválených výrobcov, pričom pri umiestňovaní na trh musia byť dodržané ustanovenia Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkov a cestovinách, v spojení so zákonom NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov § 12 ods. (1) písm. f), v zmysle ktorého musí byť predaj zabezpečený hygienickým spôsobom a z vhodných zariadení tak, aby bola potravina chránená pred akoukoľvek kontamináciou (napr. prachom, hmyzom, poveternostnými podmienkami a pod.). Pri manipulácii a predaji pekárskych výrobkov sa musia používať hygienické pomôcky. Spotrebiteľ musí mať k dispozícii všetky povinné údaje v súvislosti s výrobkami umiestňovanými na trh – ich pôvod, zloženie, vrátane vyznačených alergénov tak, aby nemohol byť zavádzaný a pred predajom mal zabezpečený dostatok informácií o výrobku, čo uľahčí jeho rozhodovanie.

 

p) balené sušené ovocie – iba od schválených výrobcov, spotrebiteľsky balené s príslušným označením. Jednotlivé balenia musia byť pri vystavovaní a pri predaji chránené pred priamym slnečným žiarením a pred akoukoľvek prípadnou kontamináciou za podmienok dodržania hygienických požiadaviek. Je zakázané umiestňovať na trh sušené ovocie v  nebalenej forme a iného pôvodu ako od oprávnených výrobcov.

 

r) semená  (tekvicové, slnečnicové ) – predaj musí zodpovedať ustanoveniam zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, vrátane príslušného označenia, pri predaji musia byť dodržané podmienky uchovávania a vystavovania a chránené pred akoukoľvek kontamináciou

 

s) orechy, mak možno predávať v množstve do 100 kg  ako tzv. malé množstvo prvotného produktu rastlinného pôvodu určeného konečnému spotrebiteľovi a to v zmysle § 7 ods. 2 písm. o)  Nariadenia vlády  SR č.360/2011

 

t) hydina z domácej produkcie, husacia a kačacia pečeň - musí spĺňať požiadavky uvedené v ustanovení § 8 Nariadenia vlády  SR č.359/2011,mäso hydiny musí mať vzhľad, vôňu čerstvého mäsa bez viditeľných odchýlok, nesmie byť znečistené, predávajúci je povinný zabezpečiť, aby bola hydina chránená pred kontamináciou, kazením sa, rozkladom, slnečným žiarením alebo vplyvmi, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú jej hygienu a bezpečnosť.  Na etikete alebo visačke upevnenej ku každému telu hydiny, majú byť ľahko čitateľné údaje o pôvode mäsa:

- meno, priezvisko a adresa prvovýrobcu, ak ide o prvovýrobcu, resp. adresa zaregistrovanej prevádzkarne, farmy alebo chovu prvovýrobcu, z ktorého hydinové mäso pochádza.

Dobre viditeľné a čitateľné upozornenie pre kupujúcich:

„Hydinové mäso nie je veterinárne prehliadnuté. Je určené na spotrebu v domácnosti konečného spotrebiteľa po tepelnej úprave“.

Predávajúci je povinný dodržiavať teplotu hydinového mäsa max. do t= +4°C. Predávajúci sa musí preukázať tzv. Potvrdením o registrácií prvovýrobcu (chovateľa hydiny) na priamy predaj z príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy

 

V článku 2 Údaje o druhoch predávaných výrobkov a poskytovaných služieb bod 2/ sa mení znenie nasledovne:

 

2/ Na tržnici je zakázané predávať tovar a výrobky podľa § 6 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov

 

Článok 2
 

 

1/ Na tomto dodatku č. 1/2015 k VZN č. 11/2014 o trhovom poriadku mestskej tržnice na Ul. Moyzesovej 583/10 v Topoľčanoch sa uznieslo MsZ dňa 29.4.2015 a v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

2/ Ostatné ustanovenia VZN č. 11/2014 o trhovom poriadku mestskej tržnice na Ul. Moyzesovej 583/10 v Topoľčanoch nedotknuté týmto dodatkom č. 1/2015 zostávajú v platnosti.

 

 

V Topoľčanoch, 29. apríla 2015

 

 

Ing. Peter Baláž
primátor mesta

 

 

 

 Úvodná stránka