Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Transparent
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

Dodatok č. 1/2015k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2015 o dočasnom parkovaní na území mesta Topoľčany

Schválené: 29.4.2015

Vyhlásené: 30.4.2015

Účinnosť: 15.5.2015

Dodatok č. 1/2015

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2015 o dočasnom parkovaní

na území mesta Topoľčany

 

 

 

Mesto Topoľčany, podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov

 

 

v y d á v a

 

tento dodatok č. 1/2015 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2015 o dočasnom parkovaní na území mesta Topoľčany (ďalej len VZN č. 5/2015) .

 

 

Čl. 1

 

VZN č. 5/2015 sa mení a dopĺňa nasledovne:

 

Príloha č. 2 k VZN č. 5/2015 „Cenník parkovania“ sa nahrádza novým znením.

 

Nové znenie Prílohy č. 2 k VZN č. 5/2015 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

 

 

Čl. 2

 

Na tomto Dodatku č. 1/2015 k VZN č. 5/2015 sa uznieslo MsZ dňa 29. apríla 2015 a v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia v úradnej tabuli.

 

Ostatné ustanovenia VZN č. 5/2015 nedotknuté týmto Dodatkom č. 1/2015 zostávajú v platnosti.

 

 

 

 

V Topoľčanoch, 29. apríla 2015

 

 

Ing. Peter Baláž

 primátor mestaÚvodná stránka