Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Transparent
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

Dodatok č. 1/2015 k VZN č. 6/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach ( Trhový poriadok )

Schválené: 24.6.2015

Vyhlásené: 25.6.2015

Účinnosť: 10.7.2015

Mesto Topoľčany podľa  § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 8 a § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

 

 

vydáva

 

tento  Dodatok č. 1/2015 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Topoľčany č.6/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania  služieb  na trhových miestach

( Trhový poriadok )

 

ktorým sa mení nasledovné:

 

v článku 5  Orgány dozoru a sankcie,  odsek 1) :

 

Dozor nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú  orgány dozoru uvedené v § 12 ods. 1 písm. c/ príslušného zákona.

 

     Tento Dodatok č. 1/2015  k VZN č. 6/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania  služieb  na trhových miestach ( Trhový poriadok ) bol schválený na zasadnutí MsZ Topoľčany  dňa 24.júna 2015 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

     Ostatné ustanovenia VZN č. 6/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania  služieb  na trhových miestach ( Trhový poriadok ) zostávajú týmto Dodatkom č. 1/2015  nedotknuté. 

 

 

Ing. Peter  B a l á ž                                                           

                                                                                                              primátor  mesta                                                              

 Úvodná stránka