Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Transparent
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu mesta Topoľčany

Schválené: 21.9.2011

Vyhlásené: 22.9.2011

Účinnosť: 1.1.2012

Všeobecne záväzné nariadene č. 8/2011
o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu
mesta Topoľčany

Mestské zastupiteľstvo (ďalej len MsZ) v Topoľčanoch v zmysle § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 7 ods. 2 a 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu mesta Topoľčany.


Článok 1
Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) ustanovuje postup a podmienky poskytovania dotácií a grantov z rozpočtu mesta Topoľčany (ďalej len mesta).


Článok 2
Účel a predmet

Z rozpočtu mesta sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto, dotácie a granty právnickým (zakladateľom, ktorých nie je mesto) a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta, len na podporu všeobecne prospešných služieb (1), všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov (2), podnikania a zamestnanosti.
Mesto môže poskytovať dotácie aj inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre mesto alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území.
Pod pojmom „ dotácia“ sa rozumie nenávratný účelovo určený finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu mesta.
Pod pojmom „grant“ sa rozumie nenávratný účelovo určený finančný príspevok poskytnutý na podporu jednotlivého projektu z osobitnej položky rozpočtu mesta.

1/ §2 ods.2 zákona NR SR č. 213/1997 Zb. o neziskových organizáciách v znení zákona č. 35/2002 Z.z.
2/ napr. §2 ods-3 zákona NR SR č. 34/2002 Z.z. o nadáciách


Článok 3
Objem a rozpočtovanie finančných prostriedkov

Objem finančných prostriedkov určených na dotácie a granty v zmysle tohto nariadenia, je každoročne schvaľovaný v rozpočte mesta. Prostriedky na dotácie sa rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia, prostriedky na granty sú rozpočtované sumárne v celkovom objeme. Podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh mesta.


Článok 4
Podmienky poskytovania dotácií

1. Dotácie môžu byť poskytnuté subjektom uvedeným v článku 2 (ďalej len „žiadateľ“) na základe písomnej žiadosti a vyplnenej prílohy podľa tohto VZN (príloha č. 1), na základe uzatvorenej zmluvy (dotácie na energie a z prenájmov) alebo na základe návrhu primátora mesta alebo poslanca MsZ.
Žiadateľ v žiadosti uvedie:
a) účel, na ktorý bude dotácia použitá,
b) počet členov z mesta Topoľčany,
c) program činnosti a dosiahnuté výsledky v predchádzajúcom období,
d) výška žiadanej dotácie v eurách.
2. Žiadatelia predkladajú na mestský úrad žiadosti o nasledovné druhy dotácií v uvedených termínoch:
A. Dotácie zaradené v rozpočte mesta ako samostatná položka:
a) na podporu celoročnej činnosti do 31.10. bežného roka na obdobie nasledujúceho kalendárneho roka,
b) na úhradu energií na športoviskách a z prenájmov sa do rozpočtu navrhujú podľa uzatvorených zmlúv,
c) na podporu samostatných projektov a podujatí pre I. polrok nasledujúceho roka do 31.10. bežného roka, pre II. polrok do 30.6. bežného roka,
d) vo výnimočných a odôvodnených prípadoch aj v iných termínoch a bez údajov požadovaných v zmysle bodu 1, a to len na základe návrhu primátora mesta alebo poslanca MsZ.
B. Dotácie poskytované z fondu primátora mesta:
- na podporu aktivít realizovaných v priebehu kalendárneho roka – priebežne.
3. Dotácie nie je možné poskytnúť :
- politickým stranám, hnutiam a ich koalíciám,
- na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,
- na nákup alkoholických nápojov a tabakových výrobkov,
- ak má žiadateľ voči mestu záväzky po lehote splatnosti.
4. Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.


Článok 5
Podmienky poskytovania grantov (grantový systém)

1. Granty môžu byť poskytnuté subjektom uvedeným v článku 2, ktorých zriaďovateľom nie je mesto (ďalej len „žiadateľ“) na základe žiadosti - vyplneného grantového formulára (príloha č. 2).
2. Žiadatelia predkladajú na mestský úrad žiadosti - vyplnené grantové formuláre v nasledovných termínoch:
a) na projekty realizované v období I. polroku do 31. januára bežného roka,
b) na projekty realizované v období II. polroku do 31. júla bežného roka,
3. Žiadosť (grantový formulár) musí byť vyplnená kompletne (vo všetkých bodoch), presne, jednoznačne a zrozumiteľne. Žiadateľ je povinný dodržať predpísaný formát žiadosti, vrátane príloh. Žiadosť musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom žiadateľa. Týmto podpisom žiadateľ overuje aj správnosť všetkých údajov.
4. Žiadateľ o poskytnutie grantu sa musí na financovaní projektu podporovaného grantom podieľať minimálne 10 %-ným spolufinancovaním.
5. O projektoch predložených v stanovených termínoch rozhoduje komisia zložená zo 7 poslancov MsZ najneskôr do konca marca (I. polrok), resp. septembra (II. polrok) bežného roka. Komisia je uznášaniaschopná ak je prítomná na zasadnutí nadpolovičná väčšina jej členov. V prípade, že niektorý člen komisie sa pri posudzovaní projektu dostane do konfliktu záujmov je povinný o tom informovať na zasadnutí komisie a k predloženému projektu nezaujme stanovisko. Komisia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
6. Konfliktom záujmov sa rozumie situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov zainteresovaných osôb je narušený alebo ohrozený záujem na nestrannom a objektívnom výkone verejnej funkcie v súvislosti s prípravou a implementáciou grantov, s ich hodnotením a odporúčaním na schválenie. Za osobné alebo iné obdobné vzťahy sa považuje rodinná spriaznenosť, citová spriaznenosť, politická spriaznenosť a ekonomický alebo akýkoľvek iný s verejným záujmom nesúvisiaci záujem, zdieľaný so žiadateľom o grant a následné financovanie z verejných zdrojov.
7. Mesto môže poskytnúť grant pre jedného žiadateľa maximálne vo výške 1 000 € na jeden projekt.
8. Projekty schválené komisiou sú následne predložené na rokovanie MsZ, pričom stanovisko komisie má odporúčajúci charakter.
9. Projekty podporené grantovým systémom mesta budú do 30 dní po schválení MsZ zverejnené na internetovej stránke mesta.

 

Článok 6
Posudzovanie žiadostí

1. Žiadosti na poskytnutie dotácií v zmysle článku 4 bod 2. ods. A sú zaradené do návrhu rozpočtu (resp. návrhu zmeny rozpočtu) pre príslušný rok. Výška dotácie je schválená schválením rozpočtu (resp. zmeny rozpočtu) mestským zastupiteľstvom.
2. Žiadosti na poskytnutie dotácií z fondu primátora mesta v zmysle článku 4 bod 2. ods. B môžu byť čerpané maximálne v súhrnnej výške podľa schváleného rozpočtu mesta. Výšku jednotlivej dotácie schvaľuje primátor mesta
3. Žiadosti o poskytnutie grantov v zmysle článku 5 môžu byť čerpané maximálne v súhrnnej výške podľa schváleného rozpočtu mesta. Výšku poskytnutých prostriedkov (grantov) na podporu jednotlivých projektov schvaľuje MsZ v súlade s článkom 5 bod 7..
4. Pri posudzovaní žiadostí sa zohľadňuje najmä prínos v nasledovných oblastiach:
a) Kultúra
b) Športové aktivity
c) Vzdelávanie, školstvo a záujmová činnosť mládeže
d) Zdravotníctvo
e) Sociálna, humanitná a charitatívna činnosť
f) Životné prostredie a ochrana prírody a krajiny
g) Podpora podnikania a zamestnanosti

 

 


Článok 7
Poskytnutie dotácie a grantu

1. Po schválení dotácie žiadajúcemu subjektu, ktorého nie je zakladateľom mesto, na základe žiadosti podľa článku 4, bod 2. ods. A, mesto uzatvorí so žiadateľom písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie (ak už zmluva nie je uzatvorená – dotácia na energie), prípadne dotáciu poskytne až po predložení účtovných dokladov. Zmluvu podpisuje primátor mesta a štatutárny zástupca organizácie, resp. osoba písomne poverená štatutárom organizácie.
Dotácie schválené na základe žiadosti podľa článku 4, bod 2. ods. B (fond primátora), sa poskytujú v súlade s rozhodnutím primátora mesta.
Finančné prostriedky schválené na podporu jednotlivých projektov (grantov) v zmysle článku 5 sa poskytujú až po vyúčtovaní projektu a predložení účtovných dokladov alebo mesto môže so žiadateľom uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov, v ktorej budú stanovené podmienky poskytnutia a ich vyúčtovania.
2. V prípade zamietnutia žiadosti o poskytnutie dotácie alebo grantu bude žiadateľ o tejto skutočnosti písomne upovedomený.


Článok 8
Vyúčtovanie dotácie a grantu

1. Subjekt, ktorému bola poskytnutá dotácia, resp. grant, je povinný vykonať vyúčtovanie v termíne a v rozsahu uvedenom v zmluve, resp. v oznámení o pridelení finančných prostriedkov, najneskôr však do 20.12. bežného roka (s výnimkou dotácií na úhradu energií).
2. Pri použití finančných prostriedkov subjekt, ktorému bola poskytnutá dotácia resp. grant je povinný dodržiavať ustanovenia § 7 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov a Smernice mesta Topoľčany o postupe pri verejnom obstarávaní.
3. K správe o vyúčtovaní poskytnutej dotácie resp. grantu subjekt predloží kópie účtovných dokladov preukazujúcich čerpanie. Účtovné doklady musia spĺňať všetky náležitosti, ktoré určuje zákon o účtovníctve, ako aj prílohy k účtovným dokladom (zoznamy účastníkov, dodacie listy, zoznamy ocenených, príjemky, výdajky a pod.).
4. Nevyčerpané, nevyúčtované finančné prostriedky v termíne alebo prostriedky, ktoré subjekt použije v rozpore so stanoveným účelom, týmto nariadením alebo zmluvou, musia byť vrátené na účet mesta, z ktorého boli poskytnuté do 15 dní odo dňa termínu vyúčtovania resp. zistenia rozporu. Zároveň je potrebné zaslať avízo o vrátení nedočerpaných finančných prostriedkov.


Článok 9
Kontrola

1. Použitie a účelnosť využitia finančného príspevku kontroluje útvar hlavného kontrolóra a zamestnanci mesta poverení primátorom.
2. Žiadateľ je povinný vytvoriť podmienky pre kontrolu čerpania prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta, aj prostriedkov na spolufinancovanie (Čl. 5 bod 4).
3. V prípade, že finančné prostriedky subjekt použije v rozpore so stanoveným účelom, alebo nesplní povinnosť podľa Čl. 8 bod 1 tohto VZN, prípadne neumožní kontrolu čerpania prostriedkov, v nasledujúcom roku mu nebude poskytnutá dotácia ani sa nemôže uchádzať o grant z rozpočtu mesta.


Článok 10
Záverečné ustanovenia

1. Rozpis poskytnutých dotácií a grantov bude zverejnený v rámci záverečného účtu mesta za príslušný rok.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené MsZ v Topoľčanoch dňa 21.9.2011 a nadobúda účinnosť od 1.1.2012, zároveň sa ruší VZN č. 3/2007 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu mesta Topoľčany.
3. Zmeny a doplnenia tohoto VZN možno vykonať iba dodatkom schváleným MsZ v Topoľčanoch.

 


Ing. Peter Baláž v. r. primátor mesta

 

 

PRÍLOHA Č. 1 K ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE DOTÁCIE (Čl. 4 bod 1. VZN č. 8/2011)

1. názov a presná adresa žiadateľa, sídlo organizácie, IČO

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

2. účel, na ktorý bude dotácia použitá

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

3. počet členov z mesta Topoľčany

..................................................................................................................................................

4. program činnosti a dosiahnuté výsledky v predchádzajúcom období

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................


5. výška žiadanej dotácie v eurách

..................................................................................................................................................

6. peňažný ústav a číslo účtu žiadateľa, na ktorý možno dotáciu poukázať

..................................................................................................................................................


V Topoľčanoch dňa .......................

pečiatka a podpis oprávnenej osoby ...................................
PRÍLOHA Č. 2 (Čl. 5 bod 1. VZN č. 8/2011)

Ž I A D O S Ť
O POSKYTNUTIE GRANTU (GRANTOVÝ FORMULÁR)


I. IDENTIFIKÁCIA ŽIADATEĽA
1. Názov žiadateľa (v zmysle dokladu o právnej subjektivite)
2. Presná adresa žiadateľa (PSĆ, mesto, ulica, číslo)
3. Organizačno-právna forma
(v zmysle dokladu o právnej subjektivite)
4. Kontakt

Tel.: Fax: e-mail:
5. IČO
6. Bankové spojenie (číslo účtu, názov banky, pobočka)
7. Štatutárny zástupca (meno, priezvisko, adresa, tel. číslo,
8. Kontaktná osoba (meno, priezvisko, adresa, tel. číslo,
e-mail)


II. POPIS PROJEKTU
1. Názov projektu


2. Termín realizácie projektu:
- I. polrok
- II. polrok
3. Miesto realizácie projektu

4. Popis projektu
5. Prínos a význam projektu pre mesto Topoľčany


6. Cieľová skupina (komu je projekt určený)
7. Forma a spôsob propagácie mesta Topoľčany
8. Odborný garant projektu
(meno, priezvisko, titul)

III. ROZPOČET PROJEKTU
P o l o ž k a R o z p o č e t v €
1. Náklady na projekt (podrobný rozpis):
-
-
-
-
-
-
-
2. Celkové predpokladané náklady na projekt


3. Rozpis finančnej spoluúčasti (min. 10 % z hodnoty projektu)
-
-

4. Prostriedky žiadané od mesta Topoľčany


IV. KONTROLNÝ ZOZNAM POVINNÝCH PRÍLOH
(označiť krížikom)
1. Príloha č. 1 Doklad o pridelení IČO - kópia

2. Príloha č. 2 Doklad o čísle bankového účtu - kópia

 

 

V Topoľčanoch
........................... ............................ ........................................
miesto dátum pečiatka podpis štatutárneho zástupcu

 Úvodná stránka