Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Topolčany Transparent
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

o určení názvu ulice v kat. úz. Topoľčany

Schválené: 12.9.2012

Vyhlásené: 13.9.2012

Účinnosť: 28.9.2012

Platné do: 21.11.2017

Nahradené: VZN 2/2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Topoľčany č. 10/2012
o určení názvu ulice v kat. úz. Topoľčany


Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch v zmysle §6 a §2b Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa
uznieslo
na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Topoľčany č. 10/2012 o určení názvu ulice v kat. úz. Topoľčany.

§1
Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa v súlade s §2b Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje názov ulice, nachádzajúcej sa na parcelách č. 6030/88, 6009/41, 6009/20, 6009/26, LV 2354 a na parcele č.  6009/27, LV 4618 v kat. úz. Topoľčany, „K Panklu“.
§2
Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia je mapová príloha časti územia, v ktorom sa táto ulica nachádza.
§3
Záverečné ustanovenia
Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch sa uznieslo na vydaní VZN č. 10/2012 o určení názvu ulice v kat. úz.  Topoľčany dňa 12. 9. 2012 a nadobúda účinnosť  15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Mestského úradu v Topoľčanoch.
       

Ing. Peter Baláž
primátor mestaÚvodná stránka